header handjes

Erkende organisaties

Elke dag komen we een stapje dichter bij de laatste dag van het jaar. Voor velen onder ons is die dag een reden voor een feestje, maar het is natuurlijk ook de deadline voor het indienen van de subsidieaanvraag sociaal-cultureel volwassenenwerk voor de beleidsperiode 2021 - 2025.

Alles op een rijtje

De Federatie duimt natuurlijk voor alle organisaties, de erkende én de aspiranten. Maar we schakelden ook onze andere vingers in en typten voor jullie hieronder een handig overzichtje bij elkaar van de vereisten waar je aanvraag aan moet voldoen.

Wat je hier leest, is niet nieuw. Je vindt die informatie ook elders op deze site, die van steunpunt Socius en die van de administratie. Maar we hopen dat een overzichtelijke bundeling jullie het leven wat vergemakkelijkt in de laatste maanden voor de deadline. Een compleet overzicht dus, aangevuld met wat tips van onze hand. Verre van dwingend, hopelijk wel handig. Mochten onze schrijfsels toch nog vragen of opmerkingen oproepen, kan je ons natuurlijk steeds bellen of mailen!

Quickscan

We hebben nog een andere service in de aanbieding: een quickscan van je beleidsplan. Bezorg ons je document en wij kijken snel even na of je niets vergeten bent. Bezorg je aanspreekpunt ten laatste op vrijdag 1 december het leesmateriaal en wij engageren ons ertoe om je stukken in de daaropvolgende week te verifiëren.

Omdat zowel de gehele sector als de nieuwkomers tezelfdertijd indienen, zien we ons genoodzaakt de quickscan ook echt quick te houden. Wil je een grondigere lezing, bezorg je aanspreekpunt dan ruim op voorhand je documenten. Maar wees gerust, als we tijdens de quickscan stoten op passages die ons de wenkbrauwen doen fronsen, dan laten we het je het zeker weten.

Het team van De Federatie wenst jullie allemaal bergen goeie moed!

ALGEMENE TIPS

Zorg ervoor dat de lezer goed begrijpt wie je bent en waarom je zo belangrijk bent

 • Wat de lezer zeker zal waarderen: een algemene introductie van je organisatie of een organigram.
 • Zorg ervoor dat de lezer zin heeft om je organisatie te leren kennen. Dat kan bijvoorbeeld door een enthousiasmerende inleiding. Wat wil je dat de lezer zeker onthoudt? Neem dat ook mee in je besluit.
 • Je kan ook gebruik maken van weblinks of bijlagen.

Is alles helder en leesbaar? Kan je er mee aan de slag?

 • Zorg ervoor dat de lezer gemakkelijk zijn weg vindt in je documenten. Heb aandacht voor een overzichtelijke inhoudstafel, een heldere bladspiegel (wees niet bang om wat beeldmateriaal foto’s of grafiekjes te gebruiken! Tja, we beseffen het ook goed: alles binnen 80 blz en 5 MB), een consequent gebruik van titels en tussentitels.
 • Hanteer een helder taalgebruik. Vermijd al te veel jargon, ellenlange zinnen en onnodige herhalingen. Kortom, ga er niet van uit dat de beoordelaars experten zijn in je thema. Dat ben jij zelf wel!
 • Als je te lang aan een document werkt, word je wel eens tekstblind. Een externe lezer die wat verder van je organisatie af staat, kan zeker nog interessante opmerkingen maken.
 • Vergeet niet dat je zelf ook aan de slag moet met het document. Zorg er voor dat jij het zelf ook als overzichtelijk, realistisch en praktisch toepasbaar ervaart voor je eigen organisatie.

Vergeet de externe deskundigen niet!

 • In 2023 komt de visitatiecommissie op bezoek. Weet dat ze je beleidsplan en voortgangsrapport als leidraad zullen nemen om na te gaan of in welke mate je aan de evaluatiecriteria voldoet. Waar de beoordelingscriteria vooral peilen naar visie, zijn de evaluatiecriteria vooral gericht op uitvoering.
 • De beoordelingscommissie bestaat uit de externe deskundigen die ook in je visitatiecommissie zetelden, aangevuld met externe deskundigen van een andere visitatiecommissie. Ook al ben je formeel niet verplicht aan de slag te gaan met verbetersuggesties, hou er rekening mee dat de mensen die ze formuleerden je subsidieaanvraag mee zullen beoordelen en dus nieuwsgierig zullen zijn naar wat jij er al dan niet mee gedaan hebt.
 • Je vindt zo goed als alles terug op het wereldwijde web, ook wat achtergrondinfo van je beoordelaars.

ENKELE DATA

Wil je graag nog eens een bondig overzicht van enkele relevante data voor je beleidsplanningsproces, klik dan hier

KIOSKVERPLICHTINGEN

 • Lever je beleidsplan aan in pdf. Kiosk accepteert geen bestanden groter dan 5 MB. Tip: Google levert een waslijst aan tools op die je helpen je pdf te comprimeren.
 • Je beleidsplan mag maximaal 80 blz. omvatten. Onbeperkt bijlagen toevoegen in dezelfde pdf mag. Overdrijf daar echter niet mee. De hoofdzaak moet je binnen de 80 blz. formuleren.
 • De pdf moet niet gehandtekend of geparafeerd zijn. (Documenten waaruit blijkt dat de krachtlijnen van de aanvraag besproken en goedgekeurd werden op de AV hou je ter beschikking voor een eventuele controle.)

Wil je zelf nog eens nalezen hoe de administratie het allemaal formuleerde? Klik hier!

NIETS VERGETEN?

Vooraleer de administratie je document bezorgt aan de commissie, controleert ze een aantal ontvankelijkheidsvoorwaarden. Zorg dat je ze niet over het hoofd ziet!

 • Is je subsidieaanvraag uiterlijk op 31 december 2019 ingediend?
  • Tip: Onthoud dat ook de administratie in kerstvakantie gaat. Problemen met je aanvraag zullen ze vanaf 24/12 om 15u dus niet meer kunnen oplossen.
 • Beschik je over rechtspersoonlijkheid met een niet-commercieel karakter?
  • Tip: de administratie controleert dit aan de hand van je statuten. Zorg dat die volledig up-to-date zijn!
 • Ben je gevestigd in Vlaanderen of Brussel?
 • Beschik je over minstens een VTE of heb je de intentie om die aan te werven binnen drie maanden na het begin van de beleidsperiode?
  • Om je intentie tot aanwerving aan te tonen, voltstaat het om het desbetreffende vakje in KIOSK aan te vinken. Heb je al iemand in dienst? Dat geef je aan bij je kerngegevens en cijfers over je personeel.
 • Is je subsidieaanvraag in het Nederlands opgesteld?

INHOUDELIJKE DEEL

Er is geen opgelegd format. Wel is het aan te raden de inhoudelijke beoordelingselementen en -criteria als kapstok te hanteren bij de opmaak van je beleidsplan, zodat de beoordelingscommissie over voldoende informatie beschikt om een oordeel te vellen. Zorg ervoor dat alle elementen waarop je beoordeeld wordt terug te vinden zijn in de subsidieaanvraag. Dat kan bijvoorbeeld door de lay-out en in de inhoudstafel zo op te maken dat ze in één oogopslag deze kapstokken terugvinden.

We wijzen je graag op volgende aandachtspunten:

 • Er zijn drie elementaire inhoudelijke beoordelingselementen. Dat betekent dat een onvoldoende voor een dergelijke beoordelingselement automatisch leidt tot een negatief subsidieadvies. Het gaat om de volgende elementen:
  • Je functiemix
  • Grotendeels werken in de vrije tijd
  • De "landelijke" relevantie en uitstraling van je werking
 • De keuze voor je functiemix is essentieel. De mix moet aansluiten op het DNA van je organisatie. Vergeet ook niet zowel je functiemix in zijn geheel als elke afzonderlijke functie te verantwoorden. Je hebt overigens de vrijheid om enig reliëf aan te brengen in welke mate je met de gekozen functies aan de slag gaat.
 • Het decreet omschrijft ‘vrije tijd’ als de tijd die burgers niet besteden aan betaalde arbeid en school- en beroepsopleiding. Ook hier geen kwantitatieve normen. Wel wordt verwacht dat je binnen je subsidie-enveloppe “aantoonbaar en hoofdzakelijk” in de vrije tijd werkt, buiten de vrije tijd werken is slechts “uitzonderlijk” mogelijk.
 • Op vlak van relevantie en uitstraling bestaan er geen kwantitatieve normen. Beargumenteer dus vooral zelf - bv. op basis van kerngegevens en cijfers over de aanwezigheid, zichtbaarheid, bereik of het effect van je werking – waarom je aan dit beoordelingselement denkt te voldoen.

ZAKELIJKE DEEL EN MEERJARENBEGROTING

Ook voor het zakelijk deel is er geen opgelegd format, maar net als bij het inhoudelijk deel hanteer je best de zakelijke beoordelingselementen en -criteria als kapstok. Er zijn drie zakelijke beoordelingselementen:

 • Een geïntegreerd zakelijk kwaliteitsbeleid;
  • Opgelet: dit is een elementair beoordelingselement. Hierop onvoldoende scoren, leidt automatisch tot een negatief subsidieadvies.
  • De commissie zal hier oordelen over integrale kwaliteitszorg, professionaliteit en de realistische onderbouwing van je financieel beleid. Op pg. 65 e.v. van de Memorie van Toelichting vind je meer uitleg. Maak duidelijk waar de middelen die je ontvangt om aan sociaal-cultureel werk te doen naar toe gaan, en waar niet.
 • De toepassing van principes van goed bestuur;
  • De wetgever verwijst in dit kader naar de Code Bilzen. Dit bij wijze van ‘voorbeeld’, en dus zeker niet als dwingende richtlijn. Meer info hierover in de Memorie van toelichting op pg. 66.
 • De afstemming tussen het inhoudelijke en zakelijke luik van het beleidsplan.
  • Tip: Socius ontwikkelde de tool RADAR waarmee je je zakelijk en inhoudelijk beleid op elkaar kunt afstemmen.

In het zakelijk kwaliteits- en financieel meerjarenplan dien je ook een meerjarenbegroting toe te voegen. Voor de opmaak van je meerjarenbegroting stelt de administratie een sjabloon opmaak meerjarenbegrotng (xlsx) ter beschikking en een handleiding bij de opmaak van de meerjarenbegroting (pdf).
Organisaties die een hogere subsidie-enveloppe vragen ten aanzien van de vorige beleidsperiode motiveren de meervraag in het zakelijk deel van het beleidsplan. Centrale vragen hierbij zijn: wat zijn de ambities van de organisatie? Op welke manier verschilt de beoogde werking voor de volgende beleidsperiode van de werking die de voorbije jaren gerealiseerd werd?

Voorzie je in een bepaald jaar een reserve uit subsidies (bijvoorbeeld omdat je wil sparen voor een campagne binnen dezelfde beleidsperiode), geef dit dan duidelijk aan in je sjabloon.

OMVANG EN RESULTATEN VAN DE WERKING: KERNGEGEVENS EN CIJFERS OVER DE FINANCIËN, PERSONEEL EN WERKING VAN 2018 EN 2019

Geef bij onderstaande elementen telkens een toelichting. Wees zo helder en volledig als mogelijk. Let op: de commissie heeft geen toeging tot de gegevens in Sisca. Neem de gegevens waarvan je wenst dat de commissie ze ziet op in je beleidsplan. Heb je niet alle gegevens voor 2019, geef dan een prognose.

 • Werking
  • Kerngegevens en cijfers over de werking voor het derde en vierde jaar van de lopende beleidsperiode.
 • Personeel
  • Kerngegevens en cijfers over het personeel voor het derde en vierde jaar van de lopende beleidsperiode;
 • Financiën
  • Kerngegevens en cijfers over de financiën voor het tweede en derde jaar van de lopende beleidsperiode;
  • Dit gaat over meer dan de financiële afrekening, balans en begroting van de organisatie. Deze kerngegevens en cijfers moeten de commissie een analytisch beeld geven van de middelen die naar de verschillende onderdelen van de werking stromen.

ZELFEVALUATIE

Er wordt geen model opgelegd. Enkele aandachtspunten.

 • Geef een beeld van de sterktes en zwaktes van de werking van de voorbije jaren en schets welke uitdagingen en opportuniteiten dit geeft voor de toekomst. Dit kan aan de hand van bijvoorbeeld een SWOT of SWO-ART model.
 • Tip: je kan in dit document inspelen op de adviezen van de visitatiecommissie. Zoals je weet maken je visitatoren immers ook deel uit van je boordelingscommissie.
 • Leg een link tussen de zelfevaluatie en de andere delen van het beleidsplan.
 • Als je zelfkritische elementen aanbrengt, denk dan meteen ook na over afdoende antwoorden erop.

EEN BESCHRIJVING VAN DE INVULLING VAN ELK BEOORDELINGSELEMENT

De essentie van dit onderdeel is dat je er voor zorgt dat de beoordelaars snel de noodzakelijke informatie terugvinden om de diverse beoordelingselementen goed te kunnen inschatten. Je kan hierin dus richtingaanwijzers en verwijzingen naar onderdelen in je beleidsplan kwijt.
 • De administratie voorziet een sjabloon voor dit onderdeel. Het sjabloon maakt deel uit van de 80 pagina’s voor je beleidsplan.
 • We raden aan om hier de kern van je werking samen te vatten. Wat wil je dat de beoordelaar zeker onthoudt bij dit beoordelingselement?
 • Schenk bij elk beoordelingselement voldoende aandacht aan je visie en strategie. Je kan die o.a. illustreren door te verwijzen naar doelstellingen of concrete plannen uit je beleidsplan. Benut de kans om hier (verwijzingen naar) een aantal relevante elementen uit je beleidsplan samen te brengen en er op die manier een mooi en overtuigend verhaal van te maken.
 • Probeer je in te leven in hoe een beoordelaar je aanvraag zal lezen. Onze inschatting? Hij of zij zal beginnen met de
  • managementsamenvatting,
  • de inleiding
  • de beoordelingselementen
  • en de verantwoording van de gevraagde subsidie-enveloppe,
om vervolgens via
  • de beleidsopties

over te gaan naar

  • de overige invulling van je inhoudelijke en zakelijke deel

om dan te eindigen met

  • de bijlage(n) en tenslotte de links.

GEVRAAGDE SUBSIDIE-ENVELOPPE (invullen in kiosk)

Je vult in Kiosk het gevraagde subsidiebedrag per jaar in. Het minimumbedrag is 150.000 euro. Vergeet niet dat het resultaat van je visitatie bepaalt binnen welke vork je een subsidiebedrag kan worden toegekend. Dit lees je in art. 60, § 11 van het decreet.

Die vork bestaat uit een ondergrens van – 25% en/of een bovengrens van + 25% ten aanzien van het subsidiebedrag dat je in het laatste jaar van de vorige beleidsperiode ontving. Dat is in dit geval dus het jaar 2020. Aangezien je op het moment van indienen (31/12/2019) nog niet het exacte subsidiebedrag voor 2020 kent, raden we je aan om uit gaan van het bedrag dat je ontving in 2019. Dat bedrag omvat volgende elementen:

 • het basisbedrag van je subsidie sociaal-cultureel volwassenenwerk
 • de middelen interne staatshervorming (de voormalige provinciale middelen)
 • ex-DAC-middelen (inclusief vergoedingen voor geregulariseerd DAC-medewerkers);
 • Ex-gescomiddelen
Wil je indexeringen voorzien in je meerjarenbegroting? Dan gaan wij uit van een, eerder conservatieve, indicatieve indexering van 1.6 % op de subsidie-enveloppe. Voor de loonsuitgaven ga je best uit van 2 %.

Volgende bedragen hebben niets met het decreet te maken en behoren dus niet de optelsom van hierboven. Zij blijven afzonderlijk uitgekeerd:

 • Via-middelen
 • Middelen Sociale maribel
Is het totale bedrag voor 2019 meer dan 260.000 euro, dan kunnen organisaties met een positieve evaluatie (al dan niet met aanbevelingen) uitgaan van een maximale stijging van 25 %. Is het minder, dan is de maximale stijging 65.000 euro.

MANAGEMENTSAMENVATTING

In deze afzonderlijke PDF - op te laden in KIOSK - geef je je belangrijkste inhoudelijke en zakelijke ambities en doelstellingen weer. Hou het beknopt (max.2 pg.) en leesbaar als een op zichzelf staand document. Zie het als een kans om de lezer in een oogopslag mee te nemen in jouw verhaal. Toon je ambitie, toon het karakter van je organisatie! Laat zien waar je het verschil gaat maken met de vorige beleidsperiode!

PLAN VAN AANPAK

Ontving je van de visitatiecommissie het verdict ‘positief met aanbevelingen’, dan ben je verplicht om op die aanbevelingen in te gaan in een zogenaamd plan van aanpak. Je laadt dit document – de administratie legt geen model op – als afzonderlijke pdf op in Kiosk, tegelijkertijd met je beleidsplan.

Waar gaat het juist over?

In de Memorie van Toelichting (pg. 42-43) staat het volgende: “In een plan van aanpak omschrijft de organisatie welke inspanningen ze heeft geleverd en welke resultaten ze heeft geboekt met betrekking tot de aanbevelingen. De organisatie reflecteert zelfkritisch over de kwaliteit en de effectiviteit van de inspanningen en de resultaten.”

In het Protocol: “De organisatie maakt via een plan duidelijk welke processen en acties ze al heeft ondernemen en welke er al gepland zijn om aan de aanbevelingen tegemoet te komen.”

In de remediëringsnota (pg. 15-16) licht de administratie toe hoe in het kader van de opmaak en de beoordeling van het plan van aanpak moet omgegaan worden met de overgang van het beoordelingskader van het decreet van 2003 naar dat van 2017. Het is mogelijk dat bepaalde aanbevelingen bij de beoordelingselementen van het decreet van 2003 door de beleidskeuzes van de organisatie in het licht van het nieuwe decreet minder relevant zijn geworden.