header handjes

Gatz: 175.000 euro voor opstart talentontwikkeling amateurkunsten

Dossier: Talentontwikkeling in de amateurkunstensector

Cultuurminister Sven Gatz kondigde in de cultuurcommissie van het Vlaams parlement een extra budget van 175.000 euro aan voor de amateurkunstenorganisaties die zich inschreven in het beleid rond talentontwikkeling. Hiermee komt hij tegemoet aan één van de vragen van de sector, die met ongenoegen reageerde op een eerdere beslissing in dit dossier. 

De Federatie-Talentontwikkeling

Ongenoegen in de Commissie Cultuur

Vorige week stuurde De Federatie een extra Nieuwsbrief uit over deze kwestie. Het is niet van hun gewoonte, maar vandaag zit het de amateurkunstensector hoog”, zo stelden we vast.

Minister Gatz besliste eind 2018 over de (verdeling van de) middelen die hij volgend jaar voor de beleidslijn talentontwikkeling wil inzetten. Organisaties ervoeren dit als een verwatering van de eerder uitgesproken ambities en perspectieven. U kan dit hier nalezen. 

Bart Caron (Groen) verwoordde in de Commissie Cultuur het ongenoegen. Hij wilde van de minister weten hoe de middelen voor 2020 zich zullen verhouden tot de investeringen die de provincies eerder deden. Bovendien vroeg hij zich af of de lokale werkingen niet tussen wal en schip zullen vallen: enerzijds wordt voortaan van de gemeenten verwacht dat zij de plaatselijke groepen verder zouden ondersteunen, zonder dat gemeenten er extra middelen voor kregen. Anderzijds kunnen verenigingen ook een aanvraag doen op ondersteuning vanuit het decreet bovenlokale cultuurwerking. Maar, zo blijkt, hiervoor moeten zij rechtspersoonlijkheid hebben, wat voor heel wat werkingen niet het geval is. Bovendien, zo voorspelde Caron “komen zij dan in concurrentie met allerlei andere, soms krachtige, bovenlokale initiatieven, vaak voorbereid door professionelen, waartegen het moeilijk concurreren zal zijn”.

175.000 euro in 2019

Voor minister Gatz was het vanaf het begin de bedoeling om de ex-provinciale middelen te herverdelen over àlle disciplines, wat impliceert dat - afhankelijk van de voorgeschiedenis in de diverse provincies - sommige landelijke organisaties minder en andere meer middelen zouden krijgen. Dit uitgangspunt blijft hij ook hanteren voor de twee organisaties die nog geen subsidietoezegging kregen: op hun (geactualiseerde) plannen zullen ook middelen moeten volgen, zo gaf hij aan. En globaal: “laten we eerst bekijken hoe in 2020 een aantal zaken in de plooi zullen vallen. Dan kunnen we bijkomende mechanismen uitwerken”.

Goed nieuws was alleszins dat de minister bekend maakte in 2019 voor de zeven organisaties die een ambitienota indienden in totaal 175.000 euro vrij te maken. Zo voorziet hij in een opstap om de ambities in concrete plannen om te zetten. 

Gaan voor extra middelen

Marius Meremans (N-VA) wil verder dialogeren over extra middelen voor de amateurkunstensector. Tegelijk was hij duidelijk over de lokale werkingen: “Ik denk dat Vlaanderen zich met algemene zaken moet bezighouden (…) Het lokaal niveau moet lokale ondersteuning bieden”. Hij drong er bij zijn collega’s op aan om hier consequent in te zijn:“De burgemeesters wilden meer vrijheid, (…) maar dan moet men ook bereid zijn de eventuele gevolgen te dragen”.

Karin Brouwers (CD&V) stak haar ontgoocheling niet onder stoelen of banken: “Minister, u moet dit echt herbekijken en met de sector aan tafel gaan zitten om te bekijken wat mogelijk is. (…) Het is jammer dat we een traject uitwerken, dat we daaraan meewerken, dat er wordt gerustgesteld, en dat nu de hele sector op zijn achterste poten staat”. Met name het feit dat twee landelijke organisaties geen middelen toegezegd kregen moet voor haar worden aangepast. Ook vreest het parlementslid dat voor heel wat lokale werkingen de aangereikte oplossingen (aankloppen bij de gemeente en/of het decreet bovenlokale cultuur) eerder “theoretisch klinken”.

Katia Segers (sp.a) wees op het feit dat de provincies tot en met 2017 niet enkel instonden voor subsidies (die dus naar Vlaanderen gingen), maar ook voor de organisatie- en personeelskosten. De hieraan verbonden middelen gaan nu niet naar de amateurkunstenorganisaties. “We kunnen dus alleen maar constateren dat heel veel organisaties zich momenteel in de kou gelaten voelen”. 

Wij helpen herinneren

De Federatie apprecieert de inspanning die minister Gatz in de laatste maanden van zijn legislatuur nog doet om in 2019 een beperkte opstap te voorzien. Ook het feit dat de nieuwe Vlaamse beleidslijn Talentontwikkeling op alle disciplines van toepassing moet zijn, onderschrijft hij. Verder is voor alle fracties een groeiperspectief minstens bespreekbaar. Wij zullen hen er na de verkiezingen graag aan helpen herinneren. 

Helemaal bekijken of nalezen?

Je beland onmiddellijk bij het verslag van dit gesprek in de Commissie Cultuur, in tekst en in beeld.

Als je hier klikt