header handjes

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen is een feit!

Je hoorde het vast al: het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd in de Kamer goedgekeurd op 28 februari 2019. Naast het nieuwe insolventierecht en het nieuwe ondernemingsrecht, werd dus nu ook, na een hobbelig parcours, het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht goedgekeurd. Dit drieluik bevat regelgeving ook van toepassing op vzw’s. De hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht is hiermee een feit.

De oude vzw-wet van 1921 vervalt en in de plaats wordt het verenigingsrecht ingeschoven in één wetboek. Dit nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd een lijvig werkstuk dat maar liefst 18 boeken bevat. Daarnaast moeten ook nog een aantal Koninklijke Besluiten worden opgesteld en goedgekeurd om de wet volledig uitvoerbaar te maken.

Het gros van de regelgeving handelt over vennootschappen maar ook vzw’s krijgen een aantal nieuwe spelregels. De vzw krijgt een nieuwe definitie, waardoor het mogelijk wordt om onbeperkt commerciële activiteiten uit te voeren. Winst maken mag maar deze mag uitsluitend gebruikt worden om het maatschappelijk belang van de vzw te realiseren. Winstuitkering is dus niet toegelaten en er zal ook strenger op toegekeken worden.

Naast een aantal wijzigingen met geringe impact zijn er ook een aantal bepalingen waarvan je best op de hoogte bent. Zo zal het indienen van de jaarrekening, bij de Nationale Bank of de griffie van de Ondernemingsrechtbank,  moeten gebeuren binnen de 30 dagen na goedkeuring door de algemene vergadering. Ook de omschrijving van kleine vzw’s, microvzw’s of andere vzw’s wijzigde. Tevens werd de verplichting van vzw’s om haar uiteindelijke begunstigden te registreren in het daarvoor voorziene UBO-register opgenomen in de nieuwe wet.

Uitkijken

Wij blijven er op wijzen dat met deze nieuwe wet mogelijks een rits andere problemen de kop zullen opsteken, door de impact van deze hervorming op de andere beleidsdomeinen.

We denken daarbij aan de fiscale wetgeving. Vzw’s die ondernemender worden op de markt en gaan inzetten op commerciële activiteiten zullen mogelijk in de vennootschapsbelasting terecht komen, wat dan op zijn beurt weer gevolgen heeft voor het werken met vrijwilligers. En wat met de fiscaal aftrekbare giften? Die zijn ook niet te combineren met commerciële activiteiten.

Ook zijn er heel wat decreten op Vlaams niveau die een ‘niet-commerciële’ rechtsvorm als voorwaarde tot subsidiëring stellen. Om de Vlaamse decreten in overeenstemming te brengen met de nieuwe wet van het vennootschaps- en verenigingsrecht werd een task force opgericht binnen de Vlaamse overheid.

Voor vzw’s die deels commercieel gaan werken bestaat er ook besmettingsgevaar. Als de commerciële zijde van de organisatie het niet zo goed doet, riskeert de gesubsidieerde kant mee te gaan wankelen.

De Federatie blijft aandringen op overleg en afstemming met andere bevoegdheidsdomeinen. Dat is broodnodig om problemen te vermijden! Organisaties dreigen anders gekneld te raken tussen elkaar tegensprekende wetgevingen.

Voor meer informatie over de nieuwe vzw-regelgeving zie het artikel op onze site. We sommen er in grote lijnen een aantal wijzigingen voor vzw’s op. Naarmate er aanvullingen of nieuwe KB’s zijn vullen we de informatie aan.

Kristien Vermeersch Neem contact op met Kristien