header handjes

Kiespijler: Autonomie voor cultuurorganisaties?

We vroegen aan 7 partijen in welke mate ze het eens zijn met onderstaande stelling. De letterlijke antwoorden en motivaties van de partijen vind je hieronder (per partij, in alfabetische volgorde)


"In het regeerakkoord bekrachtigt Vlaanderen de inhoudelijke autonomie van cultuurorganisaties, het geloof in het civiel perspectief en de meerwaarde van meerstemmigheid in cultuur en samenleving."

Kiespijler autonomie


cd&v - helemaal akkoord

cd&v koestert een diepgeworteld partnerschap met het verenigingsleven en streven ernaar om elke organisatie, traditioneel of nieuw, de nodige ruimte, vertrouwen en kansen te geven om hun eigen maatschappelijke doelen te kiezen gedreven door de intrinsieke motivatie van hun leden, zonder dat ze enkel een middel worden om beleidsdoelen te realiseren. We gaan uit van het principe van verantwoordelijkheid nemen en vertrouwen geven. Wij waarderen verenigingen die emanciperen en verbinden, en geloven dat zulke organisaties terecht overheidssteun kunnen ontvangen. Natuurlijk, aan subsidies mogen voorwaarden verbonden zijn - het blijft belastinggeld. Maar we verzetten ons tegen de tendens om subsidies enkel toe te kennen als organisaties zich voegen naar een overheidsvisie. Dit zou hen reduceren tot werktuigen van beleid, hun bewegingsvrijheid inperken en ingaan tegen de vrijheid waarop elke vereniging recht heeft.

Groen - helemaal akkoord

Groen staat voor een kunst- en cultuurbeleid waarbij een veelheid aan initiatieven kan groeien en bloeien. De brede sector draagt bij aan het welzijn van onze samenleving, en vormt een tegengif voor de oprukkende polarisering. Ze bewaakt rode lijnen zoals mensenrechten, discriminatie en racisme, en draagt bij aan een inclusieve samenleving. Groen wil daarom volop inzetten op het ondersteunen van experiment en een divers, meerstemmig kunst- en cultuurveld, en strijdt voor de autonomie van deze organisaties en mensen. We geven hen de maatschappelijke erkenning en het vertrouwen dat ze verdienen, evenals de financiering die ze nodig hebben om hun cruciale rol te vervullen. Daarom stoppen we de besparing op de indexering van de werkingskosten. We gaan voor een positieve beeldvorming, offensieve communicatie, en erkennen de expertise in het veld. Ook de meerstemmigheid van ons cultuurveld kan bevorderd worden via meer ondersteuning voor cultuurinitiatieven die aan de basis ontstaan. Denk aan initiatieven die vertrekken vanuit een gedeelde identiteit of een culturele gemeenschap, of mensen die zich spontaan organiseren, die bruggen bouwen en ontmoetingen stimuleren. We willen ook dat er een transversaal sociaal-cultureel plan ontwikkeld wordt binnen de Vlaamse overheid, gecoördineerd door de minister van Cultuur. Met dit plan verbinden we alle verschillende beleidsdomeinen met het sociaal-cultureel werk. Veel subsidiereglementen benaderen sectoren nogal eng: interessante samenwerkingen moeten ook gefinancierd kunnen worden en de financiering voor projecten die de ‘kokers’ overstijgen, verdelen we over verschillende departementen en actoren.

N-VA - eerder akkoord

Het staat buiten kijf dat het civiel perspectief de essentie vormt van het autonome handelen van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. In feite vloeit dit civiel perspectief voort uit de vrijheid van vereniging die is gewaarborgd door de Grondwet. N-VA heeft dat ook altijd erkend. Ook de meerwaarde van meerstemmigheid in de samenleving is een gegeven voor N-VA. Daartegenover staan de beleidsprioriteiten die een regering naar voren wenst te schuiven en bepaalde werven identificeert of accenten legt binnen het grotere geheel van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Voor N-VA is ligt daarbij de nadruk op het werken aan een inclusieve, democratische gemeenschap. Zo moet volgens ons binnen het beleid meerstemmigheid in functie staan van een gedeeld, en niet een verdeeld, Vlaanderen.

Open VLD - helemaal akkoord

De vrijheid van de cultuursector wordt bedreigd door opgeklopte identiteitsdebatten en stemmingmakerij. Cultuur kan nochtans enkel floreren als het vrij is. De politiek moet de vrijheid van cultuur en het civiel perspectief vrijwaren en niet aan banden leggen. Politieke inmenging staat haaks op hun vrije meningsuiting en creativiteit.

PVDA - helemaal akkoord

Sommigen wensen een middenveld en cultuursector die braaf de adviezen van de overheid uitvoeren, als een verlengstuk van de regering. Zeker in Vlaanderen neemt het gevaar van ideologische (onder)financiering en politieke instrumentalisering toe. De PVDA wil de onafhankelijkheid van de cultuurorganisaties beschermen als noodzakelijke voorwaarde om hun artistieke maar ook democratische, emanciperende en kritische rol te kunnen vervullen. Dat doen we onder meer door hen sneller toegang te geven tot structurele subsidies, zodat ze hun werk op de lange termijn kunnen voortzetten zonder constant bezorgd te moeten zijn over hun financiële stabiliteit. Dit draagt bij aan een rijkere en meer diverse culturele sector.

Vlaams Belang - eerder akkoord

Het Vlaams Belang moedigt alle amateurkunstenorganisaties aan om autonoom en zelfstandig te werk te gaan.

Vooruit - helemaal akkoord

Vooruit is een beweging die een sterk sociaal-cultureel middenveld altijd al heeft aangemoedigd. Een kritische maatschappelijke stem is namelijk van vitaal belang voor een weerbare democratie. Dat moet benadrukt worden in het decreet sociaal-cultureel werk, en wij zullen de nodige aanpassingen daarvoor bepleiten.
Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart