header handjes

Kiespijler: extra investeringen in Amateurkunsten?

We vroegen aan 7 partijen in welke mate ze het eens zijn met onderstaande stelling. De letterlijke antwoorden en motivaties van de partijen vind je hieronder (per partij, in alfabetische volgorde)


"Vlaanderen investeert 2,5 miljoen euro extra in het decreet amateurkunsten om de nieuwe ambities waar te kunnen maken. Dat is 1 euro per amateurkunstenaar."

Kiespijler investeringen AK


cd&v - helemaal akkoord

Bij de parlementaire goedkeuring van het nieuwe amateurkunstendecreet heeft onze fractie zich uitdrukkelijk geëngageerd om 2.5 mio extra te voorzien voor de uitvoering ervan.

Groen - helemaal akkoord

Groen deelt absoluut de ambitie om werk te maken van de verdere bloei van het amateurkunstenveld. We willen een breed en uitgebreid aanbod voor amateurkunsten garanderen. Groen is het eens met het doel van het ontwerp van decreet, nl. een kwaliteitsvol, dynamisch en divers veld. Toch blijven we toch op onze honger zitten. Er zijn grote ambities voor dit ontwerp van decreet, maar toch wel een gebrek aan middelen, een risico op Mattheuseffect, te weinig aandacht voor de individuele amateurkunstenaar en de feitelijke vereniging, en de te grote verantwoordelijkheid voor de koepels zonder middelen.

N-VA - neutraal

Dit is een voorafname op het nieuwe regeerakkoord en de bijhorende begroting. Het is bijgevolg moeilijk hier concrete uitspraken over te doen, maar het spreekt voor zich dat N-VA zich zal inspannen om het door haar gepatroneerde nieuwe Amateurkunstendecreet alle kansen te geven. Onder minister van cultuur Jan Jambon werden afgelopen legislatuur trouwens aanzienlijke budgettaire inspanningen voor cultuur geleverd, inclusief de ruime nood- en relancesteun tijdens en na corona. Eerlijk is eerlijk: het is voor Vlaanderen in de huidige institutionele context steeds moeilijk om ‘nieuw’ geld te vinden, omdat Vlaanderen amper fiscale autonomie heeft. Kort gezegd: wat er bijkomt voor één domein, moet er af bij een ander. Bovendien kampt Vlaanderen tot 2027 met een begrotingstekort, daarna is er weer een evenwicht. N-VA wenst als een goede huisvader toe te kijken op de begroting: structureel meer uitgeven dan wat er binnenkomt is uit den boze. Maar in een gewijzigde institutionele context, zoals het confederalisme dat N-VA voorstaat, ontstaan er waarschijnlijk budgettaire mogelijkheden.

Open VLD - eerder akkoord

Het decretaal kader werd deze legislatuur vorm gegeven. Dat is inderdaad ambitieus. De amateurkunstensector ligt ons nauw aan het hart. De uitvoering ervan (en de bijhorende budgettaire bespreking) is een zaak van de volgende Vlaamse regering en de volgende minister van Cultuur. Geen voorafname aan die discussie, maar vanzelfsprekend hebben we begrip voor het standpunt van de sector

PVDA - helemaal akkoord

We willen dat iedereen de kans krijgt om deel te nemen aan het culturele leven. Kunst is niet alleen voor mensen met buitengewone talenten, het is een activiteit waar iedere mens toegang toe zou moeten hebben en die ieder mens nodig heeft: als publiek, maar ook als maker. We willen kunst in al haar vormen promoten: klassieke artistieke praktijken, maar ook volkscultuur, straatkunst en zeker ook amateurkunsten.

Vlaams Belang - eerder akkoord

Bijna 1 op 2 Vlamingen is in zijn vrije tijd met kunstbeoefening bezig. Het is bovendien een werkveld dat continu in beweging is en naar het beste vermogen probeert in te spelen op maatschappelijke evoluties en uitdagingen. Het Vlaams Belang wil dat de amateurkunstenaar trots is op onze culturele identiteit. Daarom willen wij de amateurkunstpraktijk niet alleen valoriseren maar ook versterken zodat de kunstenaars, groepen, gezelschappen en verenigingen weer de zuurstof krijgen die ze verdienen.

Vooruit - eerder akkoord

Vooruit heeft nog veel bedenkingen bij het decreet. De grote focus op excellentie en internationalisering kan bijvoorbeeld een mattheuseffect veroorzaken. Laat ons dus eerst de nodige verbeteringen aanbrengen aan dit decreet, en daar vervolgens de gepaste financiering bij voorzien.
Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart