header handjes

Kiespijler: bestrijding regulitis?

We vroegen aan 7 partijen in welke mate ze het eens zijn met onderstaande stelling. De letterlijke antwoorden en motivaties van de partijen vind je hieronder (per partij, in alfabetische volgorde)


"Het federale en Vlaamse regeerakkoord maken van het bestrijden van overbodige regels voor verenigingen een prioriteit. Regulitis.be is hiervoor de rode draad."

Kiespijler regulitis


cd&v - helemaal akkoord

De maatschappelijke inzet van vrijwilligers verdient alle respect want zonder hun inzet zijn er geen vrijetijdsactiviteiten. De meeste mensen deugen en dus verdienen ze ondersteuning in wat ze ondernemen. We moeten dus kritisch durven kijken naar al die maatregelen die, ondanks goede bedoelingen, een ongewenste of minstens te negatieve impact hebben op het verenigingsleven en waarvan doel en middel niet meer in verhouding staan. Want het resultaat is dat heel wat vrijwilligers er de brui aan geven. Het vinden van bestuurders en begeleiders wordt zo een heikele klus in heel wat verenigingen. We pleiten voor de invoering van een verenigingsvriendelijke versie van noodzakelijke wet- en regelgeving, die in overleg met de sector wordt voorbereid en waarbij we flankerende steunmaatregelen voorzien, zodat lokale vrijwilligers ze kunnen toepassen. Kortom: we erkennen het bestaan van een uitzondering op de regel. We kunnen organisaties vrijstellen van verplichtingen die voor overheden en bedrijven gelden.

Groen - helemaal akkoord

De administratieve last is in de hele sector een te reduceren factor. Groen wil dat administratie zo veel mogelijk wordt vereenvoudigd zodat er minder planlast is en vrijwilligers zich kunnen focussen op waarin ze goed zijn: het veld van sociaal-culturele sector en de amateurkunsten levendig houden. Groen wil komaf maken met met de versnippering en wildgroei aan regelgeving en procedures, omdat ze verenigingen belemmeren en instroom van vrijwillig engagement afremmen. De administratieve last die organisaties dragen moeten in verhouding staan met de grootte van het initiatief. Groen wil ervoor zorgen dat het verenigingsloket bijdraagt aan een administratie vereenvoudiging: alles kan digitaal en op één plek terug worden gevonden. Dit loket werkt over bevoegdheidsniveaus heen, dus ook lokale en federale diensten zijn hierbij betrokken. We begeleiden lokale overheden om het verenigingsloket te integreren in hun dienstverlening. Groen wil daarnaast werk maken van een geïntegreerde belastingaangifte voor kleine vzw’s en vereenvoudigt de procedure om te publiceren in het Staatsblad door een digitale publicatie mogelijk te maken. Ook willen we het ‘Only Once’-principe hanteren, zodat gegevens slechts eenmaal moeten ingevoerd worden en daarna tussen diensten kunnen worden uitgewisseld.

N-VA - eerder akkoord

N-VA is voorstander van het terugdringen is van overbodige planlast. Daartoe werden al initiatieven genomen, onder meer door het Verenigingsloket op te zetten en, dankzij digitalisering, het only once principe verder te verbreiden. Regulitis.be is een initiatief louter van de belangenbehartigers. Uiteraard kan regulitis.be als gesprekspartner deel uitmaken van een bredere inspanning om planlast zoveel als mogelijk terug te dringen, maar daar moeten het departement, de relevante FODs en de steunpunten bij worden betrokken.

Open VLD - helemaal akkoord

We hebben vertrouwen in organisaties die met veel vrijwilligers werken, en vaak moeten die soepel en flexibel kunnen ingezet worden, uiteraard binnen een duidelijk kader. Als we alles zouden dichttimmeren belemmeren we heel wat iniatieven. Die organisaties weten best zelf hoe ze met vrijwilligers hun algemene doelstellingen willen bereiken, eerder dan alles vast te leggen in regeltjes. Over die doelstellingen moeten ze ook in dialoog kunnen gaan met zowel de lokale als de Vlaamse overheid.

PVDA - helemaal akkoord

We zorgen voor administratieve vereenvoudiging voor vrijwilligers en verenigingen. Dit is een belangrijk onderdeel van ons beleid om de werking van verenigingen en het engagement van vrijwilligers te ondersteunen en te stimuleren. Door overbodige regels en administratieve lasten te verminderen, maken we het makkelijker voor verenigingen om hun cruciale rol in de samenleving te vervullen.

Vlaams Belang - eerder akkoord

Vooruit - eerder akkoord

Het engagement van vijwilligers is enorm waardevol. Daarom gelooft Vooruit in nauwe betrokkenheid van de sector bij de totstandkoming van nieuw beleid, zodat de sector (en dus ook de vrijwilligers) dat beleid kan inspireren. Zo is de kans groter dat de juiste regels tot stand komen, en de overbodige en fnuikende regels sneuvelen.
Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart