header handjes

Kiespijler: gemeenschapsinfrastructuur?

We vroegen aan 7 partijen in welke mate ze het eens zijn met onderstaande stelling. De letterlijke antwoorden en motivaties van de partijen vind je hieronder (per partij, in alfabetische volgorde)


"Halverwege de legislatuur heeft de Vlaamse regering een geïntegreerd masterplan klaar over financiering, beheer en monitoring van gemeenschapsinfrastructuur in Vlaanderen."

Kiespijler gemeenschapsinfrastructuur


cd&v - helemaal akkoord

Duurzame en kwaliteitsvolle vrijetijdsinfrastructuur is dé prioriteit voor cd&v voor de komende legislatuur, zowel lokaal als op Vlaams niveau. Verenigingen kunnen maar een duurzame werking opzetten als ze daarvoor ook een stabiele locatie hebben. Vlaanderen is dichtbevolkt, open ruimte is schaars en er is in vele sectoren een groot tekort aan degelijke, duurzame infrastructuur. Daar bestaat geen toveroplossing voor, maar met een planmatige en coherente aanpak komen we ook al een heel eind. We kiezen voor polyvalente, goed bereikbare, toegankelijke en uitgeruste ontmoetingsplaatsen waar mensen kunnen samenkomen. Leegstaande grote gebouwen moeten prioritair herbestemd worden voor gemeenschapsfuncties, vooral nu de parochiale accommodatie onder druk staat. Naar analogie met de sociale verhuurkantoren, kunnen creatieve verhuurkantoren leegstaande ruimtes goedkoop verhuren als atelier of vergaderruimte, voor professionelen of amateurs. We moeten co-gebruik stimuleren en faciliteren, zodat beschikbare zalen en lokalen optimaal gebruikt worden. cd&v wil daarom een structureel kader creëren voor een duurzaam en kwaliteitsvol vrijetijdsinfrastructuurbeleid met duidelijke subsidiecriteria zodat we het bestaande aanbod verduurzamen. Blinde vlekken willen we wegwerken via cofinanciering met verenigingen, lokale besturen en de Vlaamse overheid. We breken een lans voor een nieuw eigenaarsmodel voor vrijetijdsinfrastructuur, volgens het principe van de ‘community land trust’, waarbij het eigenaarschap van grond en gebouw wordt gescheiden. Zo kan bijvoorbeeld de lokale overheid de gronden waarop (parochiale) gebouwen staan aankopen, zodat de lokale verenigingen er een geschikt gemeenschapslokaal op kunnen plaatsen. Mobiele units zijn in dat geval zeker een interessante piste, omdat ze duurzaam en energiezuinig zijn en bovendien modulair aanpasbaar aan de behoeften van de gebruikers van het gebouw.

Groen - helemaal akkoord

Groen wil een multifunctionele aanpak en geïntegreerde benadering voor het gebruik van (culturele) infrastructuur. Sommige ruimtes staan overdag of 's avonds leeg, terwijl er nood is aan ruimte voor kinderopvang, verenigingsactiviteiten, onderwijs, ateliers,... Door ruimtes te delen en meer flexibel te gebruiken, kunnen we tegemoet komen aan de vraag naar voldoende ruimte. Daarnaast verlaagt het open gebruik de drempels voor culturele activiteiten en maakt het investeringen meer verantwoord. Daarbij is er voldoende aandacht voor ondersteuning en coördinatie voor inrichtende overheden, maar ook voor nieuwe manieren van werken binnen de sector, zoals flexibele invulling en spontane organisatievormen. Het prangende tekort aan werkplaatsen voor kunstenaars wordt weggewerkt met een doordacht atelierbeleid, en ook sociaal-cultureel werk en amateurkunsten worden hierbij betrokken. Om die multifunctionele aanpak mogelijk te maken, pleit Groen, naar analogie met het onderwijs, voor een vrijstelling voor de btw op verbouwingen en op de onroerende voorheffing en patrimoniumtaks op culturele infrastructuur. De culturele infrastructuur nog een stuk gezonder en energiezuiniger gemaakt kan worden. Helaas ontbreekt het in het huidige beleid aan overkoepelende visie en doelstellingen om onze cultuurinstellingen daarmee te helpen. Binnen het duurzaamheidsplan wil Groen daarom een geïntegreerd masterplan voor duurzame infrastructuur, binnen het departement, dat de investeringen op gecoördineerde wijze aanpakt en streeft naar klimaatneutrale infrastructuur. Daarbij nemen we ook lokale en polyvalente infrastructuur mee in het plaatje.

N-VA - neutraal

De ontwikkeling van de basisinventaris cultuur- en jeugdinfrastructuur is de eerste stap in de ontwikkeling van een masterplan voor financiering, beheer en monitoring van die types infrastructuur. Indien De Federatie met ‘gemeenschapsinfrastructuur’ infrastructuur bedoelt die in Vlaamse handen is, kunnen we hen gerust stellen: de basisinventaris beoogt tot op het lokale niveau de beschikbare infrastructuur in kaart te brengen, zodat organisaties op het terrein gemakkelijk te weten kunnen komen wat er ter beschikking is in hun omgeving. De beoogde visietekst moet dan ook samen met de lokale overheden worden ontwikkeld. Bovendien is N-VA in het kader van het efficiënt inzetten van de schaarse ruimte in Vlaanderen voorstander van zoveel als mogelijk gedeeld ruimtegebruik. Onderwijsinstellingen en gesubsidieerde kunstenorganisaties zijn daarbij voor de hand liggende partners, maar er kan zeker verder dan die ‘usual suspects’ worden gekeken.

Open VLD - eerder akkoord

De Vlaamse Regering kan zeker een masterplan opstellen. Hier zien wij wel een belangrijke rol voor de lokale besturen weggelegd. dat lokale instanties voor een groot stuk instaan voor de uitvoering van dat plan

PVDA - helemaal akkoord

Vlaams Belang - eerder akkoord

Het Vlaams Belang is beslist vragende partij voor meer investeringen in infrastructuur, alleen opnieuw niet zonder een gedegen studie over de zin en onzin hiervan.

Vooruit - helemaal akkoord

Een gezamenlijke visie op (gedeeld) ruimtegebruik is een belangrijke ambitie, die vooral samenwerking vraagt tussen betrokken overheden en de sector. Ook Brussel moet in deze discussie wat ons betreft betrokken partij zijn.
Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart