header handjes

Kiespijler: investeringen in Sociaal-Cultureel Werk?

We vroegen aan 7 partijen in welke mate ze het eens zijn met onderstaande stelling. De letterlijke antwoorden en motivaties van de partijen vind je hieronder (per partij, in alfabetische volgorde)


"Vlaanderen investeert in de maatschappelijke rol die sociaal-culturele organisaties spelen en zorgt voor kansen voor nieuwe spelers."

Kiespijler investeringen scw


cd&v - eerder akkoord

Respect voor organisaties en hun werking is meer dan woorden alleen. De overheid moet voldoende financiële middelen voorzien om het uitgetekende beleid te realiseren. Structurele subsidies voor organisaties zijn noodzakelijk om een veld duurzaam te ontwikkelen, instroom mogelijk te maken en om het aanbod open te stellen voor de brede bevolking, in alle regio's.

Groen - helemaal akkoord

Sociaal-cultureel werk, met zijn 180.000 vrijwilligers, is van onschatbare waarde. De sector is een klankbord voor het politieke beleid, het activeert en verbindt burgers en geeft hen ruimte om zich te ontplooien en te emanciperen. De sector draagt bij aan het welzijn van onze samenleving, en vormt een tegengif voor de oprukkende polarisering. Ze bewaakt rode lijnen zoals mensenrechten, discriminatie en racisme, en draagt bij aan een inclusieve samenleving. Toch kijkt het huidige beleid met steeds meer wantrouwen naar deze sector. Groen strijdt voor de financiering die de sector nodig heeft om zijn cruciale rol te vervullen. Daarom stoppen we de besparing op de indexering van de werkingskosten. We gaan voor een positieve beeldvorming, offensieve communicatie, en erkennen de expertise in het veld. Groen erkent en waardeert het belangrijke werk van verenigingen van etnisch-culturele minderheden. Organisaties die vertrekken vanuit een intrinsiek intercultureel kader worden extra ondersteund en de bepalingen in het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk rond segregatie en het primaat van de politiek worden teruggeschroefd. Via beleidsoverschrijdende financiering kunnen ook extra middelen worden gezocht. Een transversaal sociaal-cultureel plan kan verschillende beleidsdomeinen verbinden met het sociaal-cultureel werk.

N-VA - neutraal

Dit is een voorafname op het nieuwe regeerakkoord en de bijhorende begroting. Het is bijgevolg moeilijk hier concrete uitspraken over te doen, maar het spreekt voor zich dat N-VA zich zal inspannen om het door haar gepatroneerde nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk alle kansen te geven. Onder minister van cultuur Jan Jambon werden afgelopen legislatuur trouwens aanzienlijke budgettaire inspanningen voor cultuur geleverd, inclusief de ruime nood- en relancesteun tijdens en na corona. Eerlijk is eerlijk: het is voor Vlaanderen in de huidige institutionele context steeds moeilijk om ‘nieuw’ geld te vinden, omdat Vlaanderen amper fiscale autonomie heeft. Kort gezegd: wat er bijkomt voor één domein, moet er af bij een ander. Bovendien kampt Vlaanderen tot 2027 met een begrotingstekort, daarna is er weer een evenwicht. N-VA wenst als een goede huisvader toe te kijken op de begroting: structureel meer uitgeven dan wat er binnenkomt is uit den boze. Maar in een gewijzigde institutionele context, zoals het confederalisme dat N-VA voorstaat, ontstaan er waarschijnlijk budgettaire mogelijkheden.

Open VLD - eerder akkoord

Cf. vorig antwoord (nvdr: De uitvoering ervan (en de bijhorende budgettaire bespreking) is een zaak van de volgende Vlaamse regering en de volgende minister van Cultuur. Geen voorafname aan die discussie, maar vanzelfsprekend hebben we begrip voor het standpunt van de sector.)

PVDA - helemaal akkoord

Cultuur speelt een fundamentele rol in de ontwikkeling van een meer inclusieve, eerlijkere, solidaire samenleving op mensenmaat. Onze visie staat haaks op het huidige beleid van besparingen en commercialisering. Investeren in cultuur betekent mensen waarderen. We verhogen het budget voor de hele culturele sector en baseren ons daarbij op de noden van het werkveld. We verhogen de forfaitaire bedragen van beurzen en maken de aanvraagprocedures voor project- en werkingssubsidies eenvoudiger. We investeren opnieuw in culturele podia, klassieke ensembles, gezelschappen en andere spelers die essentieel zijn voor het culturele leven. We geven scholen en verenigingen meer middelen voor artistieke vorming, voor alle leeftijden. We verlagen het inschrijvingsgeld voor opleidingen aan kunstacademies en conservatoria en stellen de academies open voor nieuwe vormen van kunst en cultuur. We maken lokale overheden opnieuw verantwoordelijk voor het cultuuraanbod in cultuurcentra en geven zo meer kansen aan minder bekende kunstproducties. Tot slot herfinancieren we de openbare omroepen en vragen we hen om meer ruimte te geven aan nieuwe, opkomende artiesten van diverse sociale en culturele achtergronden.

Vlaams Belang - eerder niet akkoord

Het Vlaams Belang is geen tegenstander van een groter budget voor sociaal-cultureel werk, alleen eisen we dat er eerst een grondig, onafhankelijk onderzoek plaatsvindt naar de huidige geldstromen richting deze sector.

Vooruit - eerder akkoord

De vraag van de sector voor meer middelen is legitiem en steunen we. Wij zullen wel gericht middelen toewijzen, bijvoorbeeld aan nieuwe organisaties die durven in te zetten op culturele wijsheid (het beter leren begrijpen van andere culturen in navolging van mediawijsheid). Op die manier zorgen we voor vernieuwing in de sector, zonder dat dit ten koste gaat van anderen.
Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart