header handjes

Kiespijler: indexering van subsidies?

We vroegen aan 7 partijen in welke mate ze het eens zijn met onderstaande stelling. De letterlijke antwoorden en motivaties van de partijen vind je hieronder (per partij, in alfabetische volgorde)


"Vlaanderen herstelt de koopkracht van organisaties door de subsidies volledig te indexeren."

Kiespijler indexering


cd&v - helemaal akkoord

We zijn ons ervan bewust dat de koopkracht van werkingsmiddelen door niet-indexering achteruitgaat, wat organisaties financieel zwaar treft. Daarom zal cd&v zich inzetten om de werkingssubsidies voortaan tweejaarlijks te indexeren.

Groen - helemaal akkoord

Groen strijdt voor de autonomie van deze organisaties en mensen en dus voor de financiering die ze nodig hebben om hun cruciale rol te vervullen. Daarom gaan we voor een volwaardige indexering van de middelen.

N-VA - neutraal

Dit is een voorafname op het nieuwe regeerakkoord en de bijhorende begroting. Het is bijgevolg moeilijk hier concrete uitspraken over te doen. We wijzen er graag op dat onder minister van cultuur Jan Jambon afgelopen legislatuur aanzienlijke budgettaire inspanningen voor cultuur werden geleverd, inclusief de ruime nood- en relancesteun tijdens en na corona. Eerlijk is eerlijk: het is voor Vlaanderen in de huidige institutionele context steeds moeilijk om ‘nieuw’ geld te vinden, omdat Vlaanderen amper fiscale autonomie heeft. Kort gezegd: wat er bijkomt voor één domein, moet er af bij een ander. Bovendien kampt Vlaanderen tot 2027 met een begrotingstekort, daarna is er weer een evenwicht. N-VA wenst als een goede huisvader toe te kijken op de begroting: structureel meer uitgeven dan wat er binnenkomt is uit den boze. Maar in een gewijzigde institutionele context, zoals het confederalisme dat N-VA voorstaat, ontstaan er waarschijnlijk budgettaire mogelijkheden. Bijkomend moeten we ons de vraag stellen of de gezondheidsindex wel de meest correcte is om werkingskosten op te indexeren. Er is ook de consumptieprijsindex, maar bepaalde sectoren hanteren ook eigen marktindexen om prijsschommelingen te bepalen. Het vergt verder onderzoek om te bekijken hoe we daar voor sociaal-cultureel volwassenenwerk best mee omgaan.

Open VLD - neutraal

We hebben evident begrip voor de verzuchting. Dit speelt ook in andere sectoren. De indexeringspolitiek hangt evenwel samen met het algemene begrotingsbeleid, dat wordt bepaald in functie van de specifieke budgettaire situatie.

PVDA - helemaal akkoord

We zijn van plan om alle subsidies automatisch te indexeren. Terwijl de inflatie in 2022 10 procent bedroeg, was er geen indexering gepland voor honderden subsidies. Het garanderen van de indexering is essentieel om cultuurorganisaties een minimum aan stabiliteit te bieden. Zo ook indexeren we de aanvullende premie van de Vlaamse Gemeenschap, bij de pensionering van kunstenaars die tewerkgesteld waren bij een structureel gesubsidieerde werkgever.

Vlaams Belang - neutraal

Vooruit - eerder akkoord

De koopkracht beschermen is essentieel voor Vooruit. Loonindexeringen moeten voor Vooruit dus altijd gegarandeerd worden. Daarnaast moet het sociaal-cultureel volwassenenwerk kunnen rekenen op middelen die afgestemd zijn op de decretale ambities.
Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart