header handjes

Kiespijler: Verenigingsloket?

We vroegen aan 7 partijen in welke mate ze het eens zijn met onderstaande stelling. De letterlijke antwoorden en motivaties van de partijen vind je hieronder (per partij, in alfabetische volgorde)


"In het belang van vrijwilligers en verenigingen zijn in 2029 minstens 3/4e van de lokale besturen aangesloten op het Verenigingsloket. Ze worden daarin ondersteund door de Vlaamse overheid."

Kiespijler verenigingsloket


cd&v - helemaal akkoord

Het Verenigingsloket moet verenigingen toegang geven tot alle informatie die voor hun werking relevant is, zoals informatie van de federale overheid of van private aanbieders zoals Sabam of Unisono. De Vlaamse overheid moet de lokale overheden inderdaad begeleiden, zodat ze hun dienstverlening kunnen integreren in dit Verenigingsloket. Het Verenigingsloket moet bijdragen aan een administratieve vereenvoudiging, gekoppeld aan een digisprong die organisaties en verenigingen moet helpen om hun administratieve werking efficiënter te laten verlopen.

Groen - eerder akkoord

De vele verenigingen en burgerinitiatieven in Vlaanderen verdienen volop ondersteuning en een helder regelgevend kader, dat onnodige administratieve lasten zo veel mogelijk vermijdt. Groen maakt komaf met de versnippering en wildgroei aan regelgeving en procedures, omdat ze verenigingen belemmeren en instroom van vrijwillig engagement afremmen. De administratieve last die organisaties dragen moeten in verhouding staan met de grootte van het initiatief. Groen zorgt ervoor dat het verenigingsloket bijdraagt aan een administratie vereenvoudiging: alles kan digitaal en op één plek terug worden gevonden. Dit loket werkt over bevoegdheidsniveau's heen, dus ook lokale en federale diensten zijn hierbij betrokken. We begeleiden lokale overheden om het verenigingsloket te integreren in hun dienstverlening.

N-VA - helemaal akkoord

Uiteraard juicht N-VA het gebruik van het Verenigingsloket toe, aangezien we één van de drijvende krachten achter de uitbouw ervan zijn geweest. Het mag dan ook niet verwonderen dat we organisaties en lokale besturen aanmoedigen gebruik te maken van het Verenigingsloket en vinden dat Vlaanderen hen moet ondersteunen in de toetreding tot het systeem. Even zeer mag het niet verwonderen dat N-VA vanuit het respect voor het subsidiariteitsbeginsel en de autonomie van verenigingen en lokale besturen de keuze om gebruik te maken van het Verenigingsloket vrij laat.

Open VLD - helemaal akkoord

We willen overheden zo veel mogelijk stimuleren en ondersteunen in de verdere uitbouw van het Verenigingsloket. Eigenlijk zouden ze er gewoon allemaal moeten opzitten. Zo kan dit platform maximaal renderen voor alle stakeholders. We moeten veel meer denken vanuit de noden van de burgers en verenigingen, in plaats vanuit structuren van de overheid. Verenigingen krijgen vandaag ook te veel vragen van overheden achter informatie die overheden eigenlijk al hebben, of zouden moeten hebben als ze beter zouden samenwerken. Het is tijd om het only-once principe echt af te dwingen. Het verenigingsloket is daar een onderdeel van.

PVDA - eerder akkoord

Vlaams Belang - neutraal

Vooruit - helemaal akkoord

Het spreekt voor zich dat een overheid de functionaliteit van dit loket monitort en verbetert waar nodig. Het is vooral belangrijk dat het loket de belofte waarmaakt van minder administratieve rompslomp, waardoor verenigingen en hun leden zich meer op hun kernactiviteiten kunnen concentreren.
Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart