header handjes

Adviesraad Cultuur over hervorming bovenbouw en participatiedecreet

In het "verzameldecreet" trekt de Vlaamse Regering lijnen in het landschap van steunpunten en federaties binnen cultuur, de zogenaamde bovenbouw. Ook het participatiedecreet kent enkele schrappingen, waaronder de rechtstreekse, Vlaamse tussenkomst voor mensen in armoede.  De adviesraad voor Cultuur somt in een beknopt en helder advies enkele aanbevelingen op. 

Bovenbouw
De SARC, de adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Media en Sport, bracht onlangs zijn advies uit over het "verzameldecreet" (zie ook vorige berichtgeving) . Zo plaatst de raad bij de hervorming van de bovenbouw enkele kanttekeningen, bijvoorbeeld bij de aansturing van de steunpunten en de totstandkoming van hun beheersovereenkomsten. 

Steunpunten: zorg voor helder draagvlak

Zorg ervoor, zo lezen we in het advies, dat voldoende geëngageerde mensen, in voldoende diversiteit, mee de sectorsteunpunten kunnen besturen. Met andere woorden: beperk  -met gezond verstand - de uitsluitingscriteria. En garandeer dat, bij de voorbereiding en de evaluatie van hun beheersovereenkomsten, de sectorspelers voldoende betrokken zijn: vaak is deze expertise onontbeerlijk om het juiste reliëf te geven aan allerlei metingen en cijfers die uit bevragingen voortvloeien.  Naast de sectorsteunpunten zijn er ook enkele expertisecentra en steunpunten die voor heel het cultuurveld rond bepaalde thema's werken, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid (Pulse), digitalisering (Cultuurconnect),...Wie kan waarvoor bij wie terecht? Het is duidelijk dat het voorontwerp van decreet hierover goede samenspraak tussen de spelers verwacht, maar, zo meent de SARC, het kader daarvoor is niet duidelijk. 

Een collectief ambassadeurschap voor cultuur

Voorts herhaalt de adviesraad zijn pleidooi voor de noodzaak en het nut van belangenbehartiging: "Het is belangrijk dat een cultuuroverheid principieel inzet op de erkenning en ondersteuning van sectorfederaties omdat de cultuursector hoe dan ook nood heeft aan een collectief ambassadeurschap ten aanzien van het eigen beleid naar andere beleidsdomeinen en overheden toe". In dat licht blijft ook een goede verbinding tussen het Vlaamse en lokale niveau belangrijk. Met name naar aanleiding van de beoogde schrapping van de subsidies voor VVC en VVBAD wijst de SARC erop dat hierdoor een lacune ontstaat inzake belangenbehartiging. 

Recht op cultuur voor àlle mensen in armoede

Via het verzameldecreet wil de Vlaamse regering ook een traject dat in 2008 door het participatiedecreet in gang werd gezet, versneld afronden: het (financieel) stimuleren van gemeentebesturen om - via volwaardig overleg met betrokken organisaties en diensten - te voorzien in een tussenkomst voor mensen in armoede die participeren aan vrijetijdsactiviteiten. Het participatiedecreet stelde dat mensen hiervoor een beroep konden op hun gemeente, maar tot zolang die hiervoor geen overeenkomst had met de Vlaamse overheid, een beroep kon worden gedaan op een Vlaams participatiefonds. Dit laatste stopt vanaf 2020 met lokale tussenkomsten. Minister Gatz is wat te optimistisch, zo vreest de SARC, want hij hoopt dat na de gemeenteraadsverkiezingen een extra pak van de gemeenten zal toetreden tot de Vlaamse cofinanciering. "De SARC vraagt dat de Vlaamse overheid haar verantwoordelijkheid blijft nemen om het recht op cultuurparticipatie te garanderen, ook daar waar de lokale overheden dat niet doen". 

En nog...

De teleurstelling over de decretaal verankerde lagere indexering van de werkingskosten, de logica van het overhevelen van het laatste resterende artikel (over De Federatie) van het oude naar het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk, de onduidelijke motivatie bij de schrapping van andere projectregelingen in het participatiedecreet: je kan het allemaal nalezen in het volledige advies, dat je kan terugvinden op de website van de SARC. Nadat de Raad van State zich over het voorontwerp heeft gebogen, spreekt het parlement zich eind dit jaar uit over de tekst.

Op 27 september blaasde de SARC officieel zijn tiende verjaardagskaars uit. Dit gebeurde op een druk bijgewoond evenement, in het hart van het Vlaams parlement. Met onder meer cultuurminister Sven Gatz, parlementsvoorzitter Jan Peumans, SARC-voorzitter Luk Verschueren en Fotografe Lieve Blancquaert als levende gastsprekers en een pleiade aan videoboodschappers, waaronder de sportminister en voormalige cultuurministers. Dat was meteen ook het moment om het memorandum voor de volgende Vlaamse regering te verspreiden. Je kan er door hier te klikken in snuisteren.

Meer weten?

Neem gerust contact op.