header handjes

13 van de 20 organisaties uit quarantaine

Dossier: Decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

Vrijdag 10 april was een belangrijke dag voor 20 sociaal-culturele organisaties. Zij kregen ruim een jaar geleden een negatief advies bij hun visitatie en belandden in een remediëringstraject. De herkansingsvisitaties leidden tot een advies waarin werd voorgesteld 13 organisaties verder toe te laten tot het decreet. Zeven organisaties kregen een negatief verdict. De regering volgde vrijdag het advies.

20200416Pijl Crop

Tweetrapsraket naar 2021

Het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk evalueert en beoordeelt de landelijke organisaties in twee trappen: ergens halverwege de beleidsperiode komt een visitatiecommissie langs die de werking van de organisaties grondig evalueert. Een positief besluit (al dan niet met aanbevelingen) geeft hen een ticket voor de beoordeling van hun beleidsplan voor de volgende beleidsperiode. Een negatief besluit dwingt hen in een remediëringstraject om op de onvoldoendes te werken. Als deze "herkansing", bij een tweede visitatie, positief eindigt, komen zij ook in de beoordelingsfase. Volgt er een negatief verdict, dan worden zij uitgesloten van subsidiëring in de volgende beleidsperiode (2021-2025). Wie alle achtergronden over deze aanpak wil kennen, kan hier klikken. 

Vele balletjes tegelijk

22 organisaties kregen in 2018-2019 een negatief advies. Twintig onder hen besloten om in het remediëringsjaar te stappen. Het was een hels jaar voor hen, want tegelijkertijd werkten zij hun beleidsplan voor de komende beleidsperiode uit. Het ging om analyseren, koerswendingen plannen, de achterban en medewerkers hier volop bij betrekken, bijsturen, in de praktijk omzetten en alles strategisch verder in een meerjarenplan verwerken. Heel veel balletjes moesten tegelijkertijd in de lucht worden gehouden. Vriend en vijand weten het: eigenlijk is een jaar daarvoor te kort. Ook de decreetgever wist dat, want deze korte tijd is eenmalig: vanaf de volgende keer zal de remediëringsperiode dubbel zo lang duren. 

Nagelbijtend in het ongewisse

Deze 20 organisaties kregen de afgelopen maanden opnieuw een visitatiecommissie op bezoek. De focus van dit gesprek ging integraal naar de onvoldoendes: hoe gingen de organisaties hiermee om en wat planden zij hier nog mee te doen? In tegenstelling tot bij de "gewone" visitaties en bij de beoordelingen is het dialoogprincipe te beperkt ingebouwd in het decreet: geen preadvies, een reactie hierop, gevolgd door een definitief advies. Dit is een manco in het decreet, gaf De Federatie al eerder aan. Om hier, binnen het gegeven kader, enigszins aan tegemoet te komen, konden de organisaties wel een weergave van het gesprek inkijken en corrigeren. Maar voor het advies was het nagelbijtend afwachten tot de regering haar finaal oordeel uitspraak.

Opluchting bij dertien

De Vlaamse regering besloot om het advies van de visitatiecommissies te volgen. Een overzicht van de organisaties waarover werd beslist, vind je door hier te klikken naar de beslissingen van de Vlaamse regering van 10 april. Voor dertien organisaties betekende dat een grote opluchting. Hun beleidsplan wordt verder beoordeeld waardoor zij in principe aanspraak kunnen maken op een verdere subsidiëring in de volgende beleidsperiode. Weliswaar met beperkte mogelijkheden, want het decreet zegt dat deze organisaties, bij een positieve beoordeling, maximaal hetzelfde subsidiebedrag kunnen krijgen als in de huidige beleidsperiode (en minimaal een kwart minder). Hun preadvies hierover belandt eind deze maand in hun bus. Van de 111 landelijke organisaties die in de huidige beleidsperiode erkend zijn, zal dus uiteindelijk 92 % positief geëvalueerd zijn. 
De Federatie Web 08

Zeven organisaties in de touwen

Zeven organisaties kregen aan de vooravond van het paasweekend het slechtst denkbare nieuws: de deur naar de volgende beleidsperiode gaat voor hen op slot. Het gaat stuk voor stuk over organisaties met stevige merites, die soms al lange tijd deel uitmaken van de sector. Maar over hen zei de visitatiecommissie dat hun werking op dit moment onvoldoende past in het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk en dat zij er ook geen goed oog in hadden dat dit op korte termijn zou lukken.  Het was finaal aan de Vlaamse regering om hierover, op voorstel van (cultuur-)minister-president Jambon, finaal de knoop door te hakken. De regering besloot om niet af te wijken van het advies van de commissies.  De zeven organisaties verliezen vanaf 1 januari 2021 hun sociaal-culturele subsidies, samen met de twee organisaties die eerder al besloten om niet in een remediëring te stappen. De volgende periode staan zij nog voor ingrijpende beslissingen over hoe zij hiermee om kunnen gaan. Een periode ook waarin "social distancing" de verwerking dubbel zo zwaar maakt voor medewerkers, vrijwilligers en bestuurders. De Federatie probeert hen hierin zo goed mogelijk bij te staan.