header handjes

Commissie Onderwijs breekt lans voor amateurkunsten

Dossier: Decreet Amateurkunsten

Het bevolkingsonderzoek naar amateurkunsten in Vlaanderen kwam in 2020 reeds uitgebreid aan bod in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement. Nog voor het jaareinde besteedde ook de Commissie Onderwijs aandacht aan de onderzoeksresultaten. Op donderdag 10 december 2020 legde Loes Vandromme, parlementslid voor CD&V, enkele vragen voor aan minister van Onderwijs Ben Weyts. Hoe wil de minister de link tussen het deeltijds kunstonderwijs (dko) en de amateurkunsten verder versterken? En welke impulsen voorziet hij voor cultuureducatie in het onderwijs?

Dans photo 1560541919 eb5c2da6a5a3

Alternatieve leercontext inspireert

Het decreet Deeltijds Kunstonderwijs van 2018 verankerde het werkplekleren in het dko. Via de ‘alternatieve leercontext’ kunnen leerlingen een deel van hun opleiding afleggen in een lokale amateurkunstenvereniging of bij een zelfstandig kunstenaar. In het schooljaar 2019-2020 maakten 2051 leerlingen in 79 verschillende academies in Vlaanderen hiervan gebruik. Een stevige stijging ten opzichte van het schooljaar daarvoor, toen 1514 leerlingen in 61 academies een deel van hun opleiding volgden bij een lokale vereniging.
“De verbinding met de lokale amateurkunsten is een belangrijk speerpunt van het vernieuwde deeltijds kunstonderwijs."
Minister van Onderwijs Ben Weyts
Minister Weyts wijst erop dat er tijd nodig is om vertrouwen op te bouwen tussen academies en culturele partners. Daarom wil de minister inzetten op expertisedeling tussen de academies. Recent nog verscheen een inspiratieboek over het nieuwe dko-decreet waarin ‘ambassadeurs’ hun ervaringen delen, bijvoorbeeld over samenwerking met lokale artistieke verenigingen en organisaties. In 2022 wordt het dko-decreet geëvalueerd. Volgens minister Weyts wordt de afstemming van de academies op hun lokale culturele omgeving een interessant onderzoeksthema.
Orkest muziek manuel nageli 7 Cc P Ltyw Rso unsplash

Dko en amateurkunsten zijn partners in art

Uit het bevolkingsonderzoek blijkt dat 27% van de Vlaamse amateurkunstenaars ooit een opleiding heeft gevolgd in het deeltijds kunstonderwijs. Kathleen Krekels (parlementslid voor N-VA) ziet de academie en het amateurkunstenveld als twee werelden die elkaar versterken. Het is niet noodzakelijk dat elke amateurkunstenaar dko heeft gevolgd of, omgekeerd, dat elke dko-leerling terecht komt in het amateurkunstenveld.
"Het is belangrijk dat dko en amateurkunsten elkaar versterken, maar ook dat ze naast elkaar blijven bestaan, elk met hun sterktes."
Kathleen Krekels (N-VA)
Bovendien zijn beide spelers onderdeel van hetzelfde lokale cultuurweefsel. Lokale besturen zijn belangrijk om beide te promoten en met elkaar in contact te brengen. Loes Vandromme ziet daarnaast een rol weggelegd voor het dko om dit netwerk nieuw leven in te blazen na de coronacrisis. Ze spoort minister Weyts aan om hierover in overleg te gaan met de minister van Cultuur. Het wordt immers een uitdaging om cultuurliefhebbers weer warm te maken voor het verenigingsleven.
Cutuureducatie by Jeswin Thomas on Unsplash

Richting een KunstKompas op school?

Minister Weyts belooft in elk geval nauwer te gaan samenwerken met minister Jambon in het kader van de Dag van de Cultuureducatie op 11 maart. Naast de bestaande initiatieven als Kunstkuur en Cultuurkuur, die onder meer samenwerking tussen scholen en culturele partners stimuleren, oppert minister Weyts het idee om kinderen en jongeren op school te laten kennismaken met verschillende kunstdisciplines. Naar analogie van het SportKompas in het domein Sport, kunnen leerlingen onder begeleiding proeven van verschillende artistieke activiteiten. Wie zin heeft in meer, wordt in contact gebracht met lokale verenigingen en organisaties.
"De culturele eindtermen zijn van groot belang. We moeten dit aan de leerlingen niet enkel via onderwijs aan de man brengen."
Loes Vandromme (CD&V)
We zijn ervan overtuigd dat bovenstaande bedenkingen en ideeën boeiende gesprekken zullen opleveren tussen de ministers van Onderwijs en Cultuur. Uit het amateurkunstenonderzoek blijkt dat jong geleerd, oud gedaan is. Hoe vroeger jongeren in aanraking komen met kunst, hoe groter de kans dat ze dit als volwassenen verderzetten én op hun beurt doorgeven aan hun kinderen. Meer samenwerking tussen beide beleidsdomeinen is dan ook belangrijk. Ook wij zitten graag mee rond de tafel om de samenwerking tussen onderwijs en het amateurkunstenveld te versterken.