header handjes

Finale goedkeuring van het nieuwe Amateurkunstendecreet

Dossier: Decreet Amateurkunsten

Op 8 maart 2024 heeft de Vlaamse Regering haar finale goedkeuring gegeven aan het nieuwe Amateurkunstendecreet. Sinds 2021 werkte de Vlaamse Overheid aan een nieuw decretaal kader voor de amateurkunstensector. Ook De Federatie en de 9 amateurkunstenkoepels gaven input en feedback. Het nieuwe amateurkunstendecreet gaat in op 1 januari 2025.

Bij zijn aantreden in 2019 kondigde de minister van Cultuur Jambon al aan het amateurkunstendecreet te willen actualiseren. Na meer dan twintig jaar amateurkunstenbeleid was een update aan de orde. Zo bleek uit het bevolkingsonderzoek naar amateurkunsten dat bijna de helft van de Vlamingen één of meerdere amateurkunstendisciplines beoefent, een stijging van 7% op tien jaar tijd. Het decreet voldeed niet meer aan de noden en behoeften van het diverse veld. De sector verwachtte dan ook best wat ambities van het nieuwe decreet.
De Grote Belgische Dansvitrine Voorstelling van Lauryn De Ruyck Kurt Van der Elst

(c) Kurt Van der Elst voor Danspunt - De Grote Belgische Dansvitrine

Internationale ambities voor de amateurkunsten

En die ambitie heeft het decreet zeker! Voor de 9 amateurkunstenkoepels voorziet de minister een nieuwe kernopdracht. Vanaf 2024 krijgen zij de taak om (financiële) impulsen te geven voor groei en ontwikkeling van de groepen en individuele amateurkunstenaars in hun discipline. Hiermee wil de minister talentontwikkeling in de sector een extra boost geven.
Naast de werkingssubsidies voor de amateurkunstenkoepels voorziet het decreet nog vier verschillende subsidielijnen. Het gaat om meerjarige subsidies voor groepen met hoge artistieke ambities, tussenkomsten voor deelname aan internationale initiatieven, subsidies voor internationale projecten, en erkenning van en ondersteuning voor Internationale Ambassadeurs Amateurkunsten.
Bovenstaande subsidielijnen zetten in de eerste plaats in op internationale uitwisseling en op ondersteuning van 'excellerende' amateurkunstenaars. Hiermee wil minister Jambon bijdragen aan een grotere internationale zichtbaarheid en erkenning van de Vlaamse amateurkunsten. Met het nieuwe decreet wil minister Jambon ook de verdere samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs en de professionele kunsten stimuleren.

Uitdagingen voor de toekomst

In februari 2024 nodigde het Vlaams Parlement de sector uit voor een hoorzitting over het nieuwe amateurkunstendecreet. Daar legden we vooral de nadruk op de nood aan ondersteuning van de grote diversiteit van amateurkunstenpraktijken: van individuen over collectieven tot vzw’s, van startende tot vergevorderde talenten, van experiment tot doorgedreven expertise, binnen de grenzen van disciplines of net multidisciplinair… Het nieuwe decreet legt die verantwoordelijkheid om het veld in al haar verscheidenheid te ondersteunen in de eerste plaats bij de amateurkunstenkoepels. De decretale subsidielijnen zijn immers enkel toegankelijk voor wie al excelleert of internationale ambities heeft.
Bovendien moeten de amateurkunstenkoepels vanaf de volgende beleidsperiode (2027-2031) ook een beheersovereenkomst afsluiten met de Vlaamse overheid. Daarin worden de wederzijdse afspraken over de kernopdrachten vastgelegd. Minister Jambon gaf alvast aan dat deze afspraken in dialoog tot stand moeten komen, gebaseerd op de beleidsplannen van de organisaties.
Tot slot vergt een ambitieus decreet ook ambitieuze middelen. We berekenden dat er ongeveer € 1 extra per amateurkunstenaar nodig is om de ambities van het nieuwe decreet waar te maken. Dat komt neer op zo’n 2,5 miljoen euro. We rekenen erop hierover in gesprek te kunnen gaan met de volgende minister van Cultuur.

De concrete uitwerking van de aanvraagprocedures, subsidieberekening, verantwoording en toezicht zijn vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit, dat op 26 april 2024 ook definitief werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De eerste subsidierondes binnen het nieuwe decreet zullen plaatsvinden vanaf 2025.

Lees hier het nieuwsbericht van het Departement CJM over de bekrachtiging van het nieuwe Amateurkunstendecreet door de Vlaamse Regering.

In het dossier 'Decreet amateurkunsten' lees je alles over het ontwikkelproces van het decreet, en de standpunten van De Federatie.