header handjes

Onbelast bijklussen - verenigingswerk

Dossier: Zakelijk en financieel

Het is met zeer lange tanden dat we info over onbelast bijklussen hier zetten, want eigenlijk heeft het zogenaamde verenigingswerk niets met vrijwilligerswerk te maken. De federale overheid werkte een regeling uit die mensen onder bepaalde voorwaarden de kans moet geven om maximaal 500 euro (geïndexeerd) per maand onbelast bij te verdienen in het verenigingswerk. Op 5 juli 2018 keurde het federale parlement de officiële wettekst hierover goed. Opgelet: intussen is er ook een reparatiewet die een aantal veranderingen door heeft gevoerd, waar ook De Federatie op aandrong.

Een nieuw statuut

De bijkluswet heeft het eigenlijk over drie domeinen: het verenigingswerk, de diensten van burger aan burger en de deeleconomie. Wij spitsen ons hier enkel toe op het eerste domein. Het statuut 'verenigingswerker' moet toelaten bepaalde functies die zich in een grijze zone tussen werk en vrijwilligerswerk bevonden een duidelijk kader te geven. Personen in dit statuut kunnen tot 6.250 euro per jaar met een maximum van 520,83 euro per maand verdienen, mét een fiscale vrijstelling. De aangifte door de organisatie en de verenigingswerker verloopt via een website. Voor de aanvang van het werk moet tussen beiden ook een standaardovereenkomst worden ondertekend. Niet iedereen kan echter gebruik maken van het nieuwe statuut. Het is enkel toegankelijk voor mensen die minstens 4/5 werken, zelfstandig zijn of gepensioneerd. Als verenigingswerker kan je ook enkel bij een feitelijke vereniging, vzw of openbaar bestuur terecht. Je mag echter niet tewerkgesteld zijn bij de organisatie indien je hier ook als verenigingswerker aan de slag wil (dit verbod geldt overigens ook voor een periode van één jaar voorafgaand aan het begin van je verenigingswerk). Indien je als vrijwilliger in dezelfde organisatie actief bent, mag je dit enkel combineren met het statuut van verenigingswerker indien je voor je vrijwillige activiteit geen kostenvergoeding krijgt. Twijfel je of je al dan niet in aanmerking komt voor het statuut van verengingswerker, op deze officiële website vind je daarover meer informatie. Sociare stoomde een uitgebreide FAQ klaar waar je zeker ook best in grasduint: klik hier.

Functielijst: vandaag beslist, morgen aangepast

Eind oktober 2017 maakte de federale regering een lijst bekend met functies en activiteiten waarop het nieuwe statuut kan worden toegepast. We noemden deze lijst "een zootje". In de eerste plaats merken we op dat de formulering van de verschillende functies zeer verwarrend was voor de sectoren zelf. Het was hierdoor niet duidelijk of men welke sectoren al dan niet wil vatten met dit statuut. Na overleg met de sector werd uiteindelijk besloten deze functielijst licht te wijzigen. Deze wijzigingen werden, een dag na de goedkeuring van de wet (klik hier als je de wet zelf wil nalezen), in een wetsvoorstel gegoten dat op 17 juli in de commissie Sociale Zaken van de federale Kamer een eerste keer aan bod kwam. De uiteindelijke goedkeuring hiervan is op 12 november in het Staatsblad gepubliceerd. Via deze officiële website vind je een overzicht van de activiteiten terug waarvoor je het statuut kan gebruiken.. We geven hier de -voor het sociaal-cultureel werk belangrijkste- beoogde veranderingen van de reparatiewet weer:
  • In de eerste functie verdwijnt de verwijzing naar de personen die actief zijn in een jeugdbeweging en/of een speelpleinwerking.
  • De negende functie ("Persoon die actief is bij initiatieven van sociaal-cultureel volwassenenwerk,...") wordt integraal geschrapt. Deze omschrijving is immers zo breed dat dit ongeveer alle activiteiten uit de sector zou omvatten, wat niet de bedoeling kon zijn geweest.
  • Functie 12 ("Hulp en ondersteuning bieden op occasionele en kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer,,...") wordt helderder omschreven en beter afgebakend. Het zal eerder gaan om (de belangrijkste wijzigingen zijn onderlijnd) het "bieden van hulp en ondersteuning op occasionele of kleinschalige basis op het vlak van administratief beheer, het bestuur, het ordenen van archieven of het opnemen van een logistieke verantwoordelijkheid bij activiteiten in de socioculturele, sport-, cultuur-, kunsteducatieve en kunstensector en in het onderwijs".
  • Voor de functies 14 (hulp bieden bij nieuwsbrieven, websites,...) en 15 (verstrekker van opleidingen, lezingen,...) worden de sectoren accurater en eenduidiger afgebakend.
Kortom, het blijft nog even (verenigings)werk in progress voor alle juridische grond onder de voeten van het nieuwe statuut staat. Dit belet niet dat de bijklus-website al sinds 8 juli 2018 de kans geeft om ermee van start te gaan.

Meer weten?

De RSZ ontwikkelde de website "bijklussen.be". Hier vind je ook de meest recente officiële informatie over het verenigingswerk terug. Klik hier.

Voor een uitgebreide en concrete lijst met allerlei vragen en antwoorden over de toepassing van het statuut, verwijzen we graag naar deze website van Sociare: klik hier.

En Hannes, dan? Ja, Hannes kan je er zeker ook over aanspreken. Hij was, van bij de start, op de eerste lijn betrokken bij de gesprekken hierover.

Hannes Renglé