header handjes

Onvoldoende budget om positief geadviseerde laboprojecten te honoreren

Dossier: Decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

Het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk voorziet sinds 2018 de mogelijkheid om een projectsubsidie aan te vragen. Het beschikbare budget was dit jaar net geen 400.000 euro. In totaal dienden 16 organisaties in 2022 een aanvraag in. Hoewel het de bedoeling was dat het budget binnen deze projectoproep sterk zou groeien, is daar nog steeds geen sprake van. Zo kregen we al het signaal van een aantal organisaties die, ondanks een positief advies van de beoordelingscommissie, toch geen subsidie toegekend kregen. Uiteindelijk besliste de minister van Cultuur vier projectvoorstellen een subsidie toe te kennen.

Inzetten op e-inclusie of het stimuleren van de laborol

Sinds 2018 kent de minister van Cultuur jaarlijks subsidies toe voor sociaal-culturele projecten die de laboratoriumrol in het sociaal-cultureel volwassenenwerk stimuleren of die inzetten op prioritaire maatschappelijke uitdagingen, geformuleerd door de Vlaamse Regering. Voor de projectronde van 2022 schoof de Vlaamse Regering voor de tweede keer e-inclusie naar voor als maatschappelijke uitdaging. Naast deze prioritaire maatschappelijke uitdaging konden ook projecten ingediend worden die alleen inzetten op de laboratoriumrol. Bedoeling hier is om met innoverende praktijken op zoek te gaan naar antwoorden op diverse samenlevingsvraagstukken. De minister honoreerde uiteindelijk twee organisaties die met de laborol aan de slag zullen gaan en twee die e-inclusie naar voor schuiven als uitdaging.

De gehonoreerde projecten

Met het project Digiweters willen Davidsfonds en KVG Vorming kwetsbare groepen digitale oefenkansen aanbieden. Vrijwilligers uit beide organisaties worden opgeleid om praktische workshops te geven. Het ontwikkelde materiaal zal achteraf gedeeld worden met andere sociaal-culturele en welzijnsorganisaties. Ook Toestand vzw zet in op e-inclusie. De komende 2 jaar zal deze organisatie een e-inclusie beleid ontwikkelen op maat van kwetsbare doelgroepen, mensen op de vlucht, schoolverlaters, ouderen, ... Toestand wil experimenteren met infrastructurele ingrepen om voldoende te kunnen inspelen op de digitale noden die er zijn in haar basisonthaal. Ook twee laboprojecten werden goedgekeurd. Zo zal Reveil gedurende 3 jaar aan de slag gaan met vrijwilligers en lokale verenigingen om gemeentes om te vormen tot "koestergemeenten". Plekken waar troost een prominente plaats krijgt in de gemeenschap. Muntuit tenslotte wil experimenteren met alternatieven voor het reguliere betaalverkeer. Een systeem dat niet louter financieel gewin nastreeft, maar ook rekening houdt met mens en planeet. De verschillende goedgekeurde projecten stellen we in de loop van volgend jaar graag uitgebreid voor.
Leerkredieten Muntuit

Leercredits Muntuit

Voorzie een volwaardige projectenregeling

Waar er in 2018 nog 824.000 euro werd voorzien voor deze projectoproep, is het budget sinds 2019 gehalveerd. Samen met het budget daalde ook het aantal ingediende projecten. Van 61 projecten in 2018 naar 36 in 2019 tot slechts 16 indieners het afgelopen jaar. Hoewel er sprake was om bijkomend te investeren in deze projectenregeling, is daar nog steeds geen werk van gemaakt. Hiervoor is een groeipad uitgetekend. De middelen zouden dus beschikbaar moeten zijn. We hopen dat de minister van Cultuur alsnog dit extra budget aan deze projectenregeling toevoegt zodat organisaties ook in de toekomst het verschil kunnen blijven maken.