header handjes

Verenigingswerk 2.0! Groen licht voor de socioculturele sector

De wetgeving rond het verenigingswerk werd in het voorjaar 2020 door het Grondwettelijk Hof vernietigd. In afwachting van een meer duurzame oplossing kon de sportsector vanaf januari 2021 alvast gebruik maken van een tijdelijke noodoplossing: het verenigingswerk 2.0. Tot onze verbazing viel de socioculturele sector toen uit de boot. Na maanden aandringen, heeft de ministerraad begin mei het voorstel tot uitbreiding naar de socioculturele sector eindelijk goedgekeurd.

Voorontwerp van wet goedgekeurd op de ministerraad

De afgelopen maanden werd in het federaal parlement de bezorgdheid van De Federatie over het uitblijven van een oplossing voor de socioculturele sector meerdere malen gedeeld. Begin mei nog drongen de parlementsleden Nahima Lanjri (CD&V), Tania De Jonge (Open Vld) en Björn Anseeuw (N-VA) aan op een uitbreiding van de regeling. Op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke keurde de ministerraad op 7 mei 2021 uiteindelijk een voorontwerp van wet goed tot uitbreiding van het statuut van het verenigingswerk voor de socioculturele sector.
Het voorontwerp heeft als doel volgende socioculturele activiteiten toe te voegen aan het toepassingsgebied van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk:
  • artistieke of kunsttechnische begeleider in de amateurkunstensector, de artistieke en de cultuur-educatieve sector
  • verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema's in de socioculturele, sport-, cultuur-, kunst-educatieve en kunstsector
Frank Vandenbroucke
Concreet betekent dit dat regisseurs, dirigenten, choreografen enz. die actief zijn in de vele lokale amateurkunstenorganisaties, maar ook lesgevers in de brede zin van het woord (bv. ook ook coaches, procesbegeleiders) in de amateurkunstensector en het sociaal-cultureel volwassenenwerk opnieuw op een gepaste manier vergoed zouden kunnen worden.

Nog even wachten op de Raad van State en het parlement

Het Overlegcomité heeft recent beslist dat socioculturele activiteiten onder bepaalde voorwaarden opnieuw kunnen plaatsvinden vanaf 8 mei. In het licht van deze beslissing gaf de regering aan dat er zo snel mogelijk rechtszekerheid moet worden geboden aan de sector over het al dan niet van toepassing zijn van de tijdelijke regeling voor verenigingswerk voor socioculturele activiteiten. Daarom voorziet het voorontwerp alvast de mogelijkheid om vanaf 8 mei gebruik te maken van de tijdelijke regeling voor het verenigingswerk. Dit voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State en zal vervolgens behandeld worden in het parlement. Meer info over deze uitgebreide tijdelijke regeling voor het verenigingswerk vind je hier.