header handjes

Verhoogde belastingvermindering voor giften goedgekeurd

Dossier: Zakelijk en financieel

Al even geleden werd aangekondigd dat er een tijdelijke aanpassing zou komen van de regelgeving over giften met belastingvermindering. Deze maatregel maakt deel uit van een rits fiscale voorstellen naar aanleiding van de coronacrisis die nu eindelijk goedgekeurd zijn. 

Eindelijk goedgekeurd!

Op donderdag 9 juli werd het WETSONTWERP houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (CORONA III) eindelijk goedgekeurd in De Kamer. Over giften omvat het voorstel twee elementen: 

  1. Donateurs krijgen, voor giften aan erkende instellingen in 2020, een belastingvermindering ten bedrage van 60% van de gift, i.p.v. de huidige 45%.  
  2. Daarnaast worden de bedragen die recht geven op een belastingvermindering verhoogd van 10 naar 20% van het totale netto-inkomen van de schenkers.  
De wet is van toepassing op giften tot 31/12/2020 Deze maatregel wil mensen stimuleren om meer giften te doen en zo non-profitorganisaties steunen, waarvan de activiteiten van algemeen belang zwaar zijn getroffen door de crisis. 

Het wetsontwerp letterlijk: enkele uittreksels

 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS   HOOFDSTUK 2    Belastingvermindering voor giften   Art. 3 Heel wat instellingen en vzw’s die van groot maatschappelijk belang zijn, hebben hun inkomsten de laatste maanden zien dalen onder meer omdat de activiteiten die ze organiseren om fondsen in te zamelen door de COVID-19 pandemie niet konden doorgaan. Meer giften zouden dat inkomensverlies deels kunnen compenseren. Om giften aan erkende instellingen meer aan te moedigen, worden twee maatregelen voorgesteld.   Ten eerste wordt er voorgesteld om het percentage van de belastingvermindering voor de giften die in 2020 worden gedaan te verhogen van 45 pct. (artikel 14533, § 1, derde lid, WIB 92) naar 60 pct.   Het totale bedrag van de giften waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend, is in beginsel beperkt tot 10 pct. van het totale netto-inkomen van de belastingplichtige dat gezamenlijk wordt belast (artikel 14533, § 1, vierde lid, WIB 92), met een maximum van 397 850 euro (geïndexeerd bedrag voor aanslagjaar 2021). Er wordt voorgesteld om het percentage van 10 pct. op te trekken tot 20 pct. voor de giften die in 2020 worden gedaan door natuurlijke personen.  
Deze fiscale stimulans geldt voor giften gedaan tot 31 december 2020. 

Kristien Vermeersch Neem contact op met Kristien