header handjes

Vier sociaal-culturele organisaties aan de slag met de laboratoriumrol

Dossier: Decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

Het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk voorziet sinds 2018 de mogelijkheid om een projectsubsidie aan te vragen. Ook wie geen structurele middelen ontvangt op basis van dit decreet kan zijn kans wagen. In totaal dienden 16 organisaties een aanvraag in. Vier van hen werden uiteindelijk gehonoreerd: Netwerk bewust verbruiken, Labland, LUS en een samenwerkingsverband van Vormingpluscentra en relevante partners.

De laboratoriumrol

Net zoals de voorbije 2 jaar formuleerde de Vlaamse Regering geen bijkomende of prioritaire maatschappelijke uitdagingen en moesten de projectvoorstellen invulling geven aan de sociaal-culturele laboratoriumrol. Dit betekent dat ze via maatschappelijk innoverende praktijken antwoorden proberen te vinden op samenlevingskwesties. Ze kunnen daartoe nieuwe strategieën, methodes, doelgroepen of thema's exploreren.

Vier goedgekeurde projecten

De administratie ontving 16 subsidieaanvragen waarvan uiteindelijk 4 projecten subsidies zullen ontvangen. Ter vergelijking, vorig jaar waren dat nog 36 aanvragen en 5 goedgekeurde projecten. Net zoals vorig jaar was het beschikbare budget ruim 370 000 euro. Twee projecten van niet erkend sociaal-cultureel initiatief werden gehonoreerd. Labland, een laboratorium voor stedelijke vernieuwing, wil gedurende 1 jaar werken aan de ontwikkeling van een leeromgeving rond kernverdichtende woonvormen. Dit willen ze samen doen met bewoners van randstedelijke verkavelingen. LUS wil met het project ‘Gelinkt, waar ‘erbij horen’ een gedeelde zaak is’ de komende 3 jaar inzetten op verbondenheid in de samenleving. LUS zal zich specifiek richten tot mensen voor wie het niet evident is om betekenisvolle relaties aan te gaan of zich aan te sluiten bij het bestaand verenigingsleven. Ook twee projecten van erkende sociaal-culturele organisaties werden betoelaagd. Het project ‘Het Om-Rijk’ van Netwerk Bewust Verbruiken draait om een experiment. Het idee is dat in 48u 50 mensen de samenleving opnieuw vorm geven vanuit het paradigma van de sufficiëntiegedachte. Hoeveel is genoeg, wat is voldoende voor iedereen en hoe ziet ons leven er dan uit? Netwerk Bewust Verbruiken zal hier de komende 2 jaar aan werken. Met het project ‘DIALOOG’ willen enkele Vormingpluscentra samen met partners de komende 3 jaar werken rond een maatschappelijk draagvlak voor een herstelgerichte samenleving. Ze willen de burgers uitdagen om met elkaar in dialoog te gaan over een betekenisvolle gerechtigheid met een bevredigende uitkomst voor dader, slachtoffer en samenleving. De verschillende goedgekeurde projecten stellen we in de loop van volgend jaar graag uitgebreid voor. Meer info over de projecten vind je hier.