header handjes

Vijf sociaal-culturele organisaties aan de slag met de laboratoriumrol

Dossier: Decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

Het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk voorziet sinds 2018 de mogelijkheid om een projectsubsidie aan te vragen. Ook wie geen middelen ontvangt op basis van dit decreet kan zijn kans wagen. Dit jaar werd deze projectoproep voor de tweede keer gelanceerd. Het totale beschikbare budget bedroeg dit jaar slechts € 376.000, meer dan een halvering ten aanzien van vorig jaar. In totaal dienden 36 organisaties een aanvraag in. Vijf van hen werden uiteindelijk gehonoreerd. 

De laboratoriumrol

Net zoals vorig jaar formuleerde de Vlaamse Regering geen bijkomende of prioritaire maatschappelijke uitdagingen en moesten de projectvoorstellen invulling geven aan de sociaal-culturele laboratoriumrol. Dit betekent dat ze via maatschappelijk innoverende praktijken antwoorden proberen te vinden op samenlevingskwesties. Ze kunnen daartoe nieuwe strategieën, methodes, doelgroepen of thema's exploreren.

Vijf goedgekeurde projecten

De administratie ontving 36 subsidieaanvragen, waarvan 8 dossiers werden ingediend door organisaties die werkingssubsidies ontvangen onder het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk. In totaal vroegen alle aanvragers samen een subsidiebedrag van € 4.532.007,39 aan. Gezien het beschikbare budget van € 376.000, meer dan een halvering ten aanzien van vorig jaar, kon de minister slechts een beperkt aantal projectvoorstellen honoreren. Zo kregen we reeds het signaal van een aantal organisaties die, ondanks een positief advies van de beoordelingscommissie, toch geen subsidie toegekend hebben gekregen. Uiteindelijk besliste de minister van Cultuur vijf projectvoorstellen een subsidie toe te kennen vanaf 2020. 

Vier projecten van niet erkend sociaal-cultureel initiatief werden gehonoreerd.  Zo wil Muntuit (lid van De Federatie) onze collectieve materialenvoetafdruk helpen verlagen aan de hand van een online deelplatform in combinatie met een gemeenschapsmunt.  Commons Lab Antwerpen (lid van De Federatie) zal het komende jaar aan de slag gaan met een ‘Commons Laboratorium in Vlaanderen’.  Ook De Landgenoten werkt rond commons, meer bepaald het beheer van landbouwgrond als common. Met dit project wil de organisatie op zoek gaan naar nieuwe werkvormen en participatieve praktijken waarin de lokale bevolking wordt betrokken bij het vinden en de uitbating van nieuwe landbouwgrond.

Growfunding (lid van De Federatie) zet ‘civic crowdfunding’ in als hefboom voor het versterken van het zelforganiserend vermogen van onze samenleving. Growfunding breidt zijn werking uit van Brussel naar Vlaanderen. Deze nieuwe deelwerking richt zich op co-creatie van sociaal-culturele praktijken en projecten door civic crowdfunding in te zetten als financieringstool, communicatie-instrument en participatiemethodiek.

Ook één project van reeds erkend sociaal-cultureel werk werd gehonoreerd. Mobiel 21 (lid van De Federatie), een erkende beweging, wil de inzetbaarheid van burgerwetenschap onderzoeken als katalysator voor burgerbetrokkenheid en -initiatief in het streven naar leefbare straten en buurten.

De verschillende goedgekeurde projecten stellen we graag uitgebreid voor in de komende maanden.