header handjes

Decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk dan toch niet aangepast

Dagelijks wordt heel wat mediaruimte ingevuld door en over sociaal-culturele organisaties, maar de afgelopen week was het ook de sector als geheel die centraal stond in het politieke debat. Alles begon op vrijdagnamiddag 22 november, toen De Federatie via de pers vernam dat de eerder aangekondigde decreetsaanpassing in sneltreinvaart door het parlement zou worden gejaagd. Op 28 november, toen minister-president Jambon in de Commissie Cultuur bevestigde dat het huidige, onaangepaste, decreet blijft gelden, kwam alles (voorlopig) tot stilstand. Hier leest u het relaas van een bewogen week. 

Stars

Van regeerakkoord naar voorstel van decreet

Het regeerakkoord kondigde het al aan: hoewel het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk nog maar dateert van juli 2017, drong een fundamentele aanpassing zich op, aldus de meerderheidspartijen. Voortaan zouden initiatieven die zich louter terugplooien op etnisch-culturele afkomst en segregatie in de hand werken niet langer subsidies krijgen. Bovendien werd komaf gemaakt met de beoordelingsprocedure: voortaan zou de regering - zonder beperkingen - subsidiebeslissingen nemen, onder meer op basis van (de invoering van) nieuwe begrippen zoals maatschappelijke relevantie en een landschapstekening. De Federatie sprak onmiddellijk over een decreet dat op de grondvesten daverde.

Veel energie onder het deksel

Omdat de sociaal-culturele organisaties voor 31 december een subsidieaanvraag moeten indienen, wilde men zo snel mogelijk een gewijzigd decreet kunnen publiceren: de nieuwe spelregels zouden immers al verwerkt moeten worden in de beleidsplannen. Samen met het opstellen van de besparingsbegroting voor volgend jaar en met het schrijven van de beleidsnota werd dit dus meteen een prioritair dossier, waar ongetwijfeld veel energie naartoe ging. Maar: geen overleg met De Federatie, hoewel we waarschuwden voor het juridisch moeras.

En plots: meteen naar de plenaire vergadering

Op 22 november doorbrak stormachtige perscommunicatie de windstilte. Het voorstel van decreet (klik hier) zou enkele dagen later meteen naar de plenaire vergadering gaan en ingaan op 1 december. Enkele uren later stuurde De Federatie een persbericht uit met de uitdrukkelijke oproep het voorstel van decreet in te trekken (klik hier). Sociaal-cultureel werk ging plots over de mediatongen. Opvallend was ook dat in de uren en dagen die erop volgden vanuit de meerderheid heel diverse interpretaties volgden op de vage begrippen in het voorstel van decreet. De onrust en het ongenoegen namen hand over hand toe.

27 november: een regen van protest

Op maandag bracht ook de sectorraad sociaal-cultureel werk van de SARC, op vraag van de meerderheid, een advies waarin het voorstel als “juridisch wankel” werd omschreven.  Twee dagen later vatte een 150-tal sociaal-cultureel werkers post in de gietende regen aan het Vlaams parlement. Met een duidelijke oproep: stort 150 organisaties met hun 200.000 vrijwilligers niet in juridische chaos, trek het decreetvoorstel in en ga in gesprek. Op dezelfde dag had De Federatie hierover ook een gesprek met minister-president Jambon.

Alarm in de assemblee

Marius Meremans (N-VA) fungeerde als woordvoerder bij de agendering van het decreet, dat samen met de twee andere meerderheidsfracties CD&V en Open VLD werd ingediend. In een vurig betoog verdedigde hij tijdens de plenaire vergadering het decreetvoorstel. Kort daarvoor kruisten Wilfried Vandaele (N-VA) en Katia Segers (sp.a) in Villa Politica hierover al de degens. Na de toelichting trokken Groen, sp.a en PVDA een opvallende kaart: de zogenaamde alarmbelprocedure. Via een motie (klik hier) vroegen ze de verdere bespreking op te schorten en het voorstel eerst te laten toetsen aan de grondwet (meer informatie over deze procedure vind je hier). Gevolg: een verdere bespreking moest wachten tot de procedure is afgerond. De Federatie toonde zich tevreden dat het voorstel niet gestemd werd en riep opnieuw op om in overleg te gaan

Een dag later in de Commissie Cultuur

Op 28 november besprak de Commissie Cultuur van het Vlaams parlement, samen met de Minister-president, de beleidsnota en begroting cultuur. Vanzelfsprekend kwam ook het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk opnieuw aan bod. Het was vooral uitkijken naar de positie van de bevoegde minister. Hij besloot hier als volgt: “Laten we niet rond de pot draaien. De kans dat we voor het einde van het jaar de intenties van de regering nog in het decreet vertaald krijgen is quasi nul. Dan is duidelijk dat we met het bestaande decreet, en ook in de geest ervan, gaan werken”. Ook Stephanie D’Hose (Open VLD) en Karin Brouwers (CD&V) bevestigden deze conclusie eerder tijdens de vergadering. De videoverslagen van de Commissie Cultuur van 28 november kan je hier terugvinden.