header handjes

Amateurkunsten zijn 'hot topic' in Commissie Cultuur

In de commissie Cultuur van 7 mei vraagt Vlaams parlementslid Marius Meremans (N-VA) uitleg over de overdracht van cultuurmiddelen vanuit de provincies. In de discussie die volgt gaat het o.a. over de impact van die overdracht op het amateurkunstenveld. Minister Jambon repliceert door zijn plannen voor onze sector toe te lichten.

Even teruggaan in de tijd. Toenmalig cultuurminister Sven Gatz beloofde een ‘warme overdracht’ van de provinciale middelen die aan de vele wedstrijden, festivals, projecten en verenigingen besteed werden. Een deel van deze middelen zou via Het Actieplan Talentontwikkeling verankerd blijven binnen de amateurkunstensector. Ondanks de ambitieuze plannen, werden de middelen uiteindelijk volgens een eenvoudig raster verdeeld. Twee disciplines vielen zelfs volledig uit de boot. De lokale groepen en verenigingen werden op hun beurt doorverwezen naar het nieuwe decreet bovenlokale cultuurwerking, waarvan we intussen al weten dat de drempels te hoog zijn voor de verenigingen en projecten met een bovenlokale ambitie die grotendeels op vrijwilligers werken. We verwachten dan ook veel van de aangekondigde “light-versie” van het decreet.
foto - talentontwikkeling

Talentontwikkeling is prioriteit

Terwijl er in het regeerakkoord nog niet gerept werd over het dossier talentontwikkeling, zet minister van Cultuur Jambon deze trajecten op 7 mei opnieuw op de agenda tijdens de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement: "De optimalisering van de talentontwikkeling bij onze amateurkunsten blijft een prioriteit". Dat er nood is aan een sterkere verankering van talentontwikkeling voor élke discipline staat als een paal boven water. De doorstroom van talent en het geven van kansen zorgen voor zuurstof voor de meer dan 2 miljoen beoefenaars van amateurkunsten in Vlaanderen.  Daarnaast werden er middelen gereserveerd voor de organisatie van de World Choir Games, het grootste internationale amateurkorenevent dat door de coronacrisis jammer genoeg uitgesteld is naar 2021. In de Cultuurcommissie beantwoordt de minister onze vraag positief om deze middelen na de World Choir Games terug te laten vloeien naar het amateurkunstenveld

Update van het amateurkunstendecreet

Tot slot laat minister Jambon zijn licht schijnen over zijn plannen met het decreet amateurkunsten:
Jambon
“Het is mijn intentie om het decreet rond amateurkunsten een update te geven.”
Minister-president Jambon
De Federatie en de negen landelijke amateurkunstenorganisaties werken momenteel een oefening uit over deze actualisering en staan hierover in contact met het kabinet Cultuur. Bovendien publiceren we in oktober samen met OP/TIL de resultaten van een grootschalig bevolkingsonderzoek naar amateurkunsten in Vlaanderen, gevoerd door de UGent. Dit onderzoek is het vervolg van “Amateurkunsten in beeld gebracht” uit 2009 en werd opgestart door het Forum voor Amateurkunsten, de rechtsvoorganger van OP/TIL. 
We zien in deze tussenkomst een aantal van onze besognes beantwoord. We hopen dat de ambitieuze uitspraken over het amateurkunstenbeleid ook verder vertaald worden in de update van het decreet en kijken uit naar verder overleg.