header handjes

Ronde 2 van de bovenlokale cultuurprojecten: exact dezelfde pijnpunten als vorige keer

Dossier: Regionaal - (boven)lokaal

Circa 5 maanden geleden dienden 137 organisaties een ontvankelijk subsidiedossier in voor een bovenlokaal cultuurproject. Samen vroegen ze een bedrag van zo’n 11 miljoen euro, terwijl slechts 2 miljoen euro werd toegekend. Begin april keurde Minister-President Jan Jambon minder dan een vijfde van de aanvragen goed. Opnieuw oordeelde de adviescommissie streng, terwijl er deze keer wel budgettaire ruimte was…

In spanning uitgekeken naar dit moment

Ondanks covid-19 en bijhorende maatregelen, kon de beoordelingscommissie haar werk volledig volgens plan uitvoeren. Zo slaagde Minister-President Jambon erin de deadline van 15 april te halen. Onze zintuigen staan op scherp. ‘De eerste ronde’ leverde sociaal-culturele werkers en amateurkunstenaars namelijk een stevige kater op. Te moeilijk klonk het, zowel bij de vrijwilligers als op de banken van de commissie cultuur. Een snelle bijsturing in het voordeel van niet-professionele spelers werd zelfs niet uitgesloten. Maar daar is voorlopig dus weinig van te merken.

Nieuwe feiten

Een snelle lezing van de goedgekeurde aanvragen, leert het volgende:
  • De geografische spreiding is vrij evenwichtig. Oost- en West-Vlaanderen zijn samen goed voor de helft van de positieve aanvragen (7+7). Antwerpen (5) en Vlaams-Brabant (4) volgen op de voet. Brussel kent 2 toekenningen, net als Limburg.
  • Qua doorlooptijd van het project merken we een lichte verschuiving t.a.v. ronde 1. Deze keer stijgt het aandeel 3-jarige projecten van 17% naar 26%, terwijl 1-jarige projecten lichtjes in populariteit inboeten van 47% naar 41%.
  • De hoogte van de toegekende bedragen dan. Het gros van de toezeggingen (85%) situeert zich tussen 7.000 en 150.000 euro. Hiermee lijken de aanvragers zelf een richtbedrag gevonden te hebben.
20200408Grafiek 01

De toegekende bedragen. Sommige voor een project van 1 jaar, andere voor de duur van 2 of 3 jaar.

Net het toekennen van beperkte bedragen is van cruciaal belang om als bescheiden initiatief te durven intekenen.
deelnemer State of the Region

Projectoproep totaal niet toegankelijk

Opmerkelijk en ontgoochelend: geen enkel project kreeg minder dan 7.000 euro. Nog het meest frappant: waar in de lijst bevindt zich het sociaal-cultureel werk of de amateurkunsten? Hier vind je de geselecteerde projecten.   We zien vooral ‘gevestigde’ waarden. Hebben zij deze extra projectmiddelen hard nodig? Dezelfde pijnpunten als vorige keer komen weer boven drijven. Allez Chantez (samenzang) en Zinnema (VCA) situeren zich in de hoek van de kunstbeoefening. En we weten dat Vormingplus (i.s.m. stad Damme/Brugge) en bijvoorbeeld ook de Zuid-kempische Kunst- en Kultuurkring (echt een club vrijwilligers) een stevige duw in de rug krijgen. Maar dik zijn ze niet gezaaid, de nieuwsoortige, bottom-up initiatieven…Bij de goedkeuringen 9x amateurkunsten (=20%) en 6x sociaal-cultureel (=14%).
Photo 1532635200 6F873059D24A

Wie tot welke sector behoort is een pijnpunt in de registratie. Indieners kunnen meerdere sectoren aankruisen. Bovendien zijn bovenvermelde percentages AK of SCW niet altijd 'hoofdindieners'.

De Federatie pleit voor een snelle evaluatie van dit decreet. Het mist focus en een duwtje in de rug voor vrijwillig engagement.
De Federatie

Kreeg jouw aanvraag een negatief advies? Laat het ons dan weten, want ook uit niet-goedgekeurde projecten valt heel wat te leren. De Federatie stuurt namelijk aan op een snelle evaluatie van dit decreet.

Marius Meremans neemt het op voor kleine spelers

Vlaams Parlementslid Marius Meremans (N-VA) maakt ook gewag van een hiaat in de regelgeving. In een recente persmededeling pleitte de politicus ervoor om dit decreet alle groeikansen te geven. “Je ziet dat bij de uitrol van dit decreet een deel van het landschap moeilijker wordt bereikt. Het zijn vooral ‘kleinere spelers’, vaak niet-professionele organisaties die vooral werken met vrijwilligers, die heel goede projecten hebben, maar moeilijk de normen van het decreet halen. De toevoeging van een lichtere subsidielijn voor kleinere spelers moeten we sterk onderzoeken.”
Marius 1

Meremans pleit voor een ‘light-versie’ van het decreet. Met lichtere procedures en beperkte subsidiebedragen zodat ook kleinere projecten een kans krijgen.

Ondanks de budgettaire manoeuvreerruimte - er bevindt zich meer geld in de pot dan momenteel is uitgegeven - koos de bevoegde minister ervoor om het (strenge) oordeel van de beoordelingscommissies te volgen, goed voor een totaalbedrag van 2.028.040 euro. Vorige keer klonk het bij de overheid nog dat een tekort aan budget mee aan de grondslag lag van het lage aantal toekenningen. Nu zijn we erg benieuwd wat met het restbedrag zal gebeuren... We pleiten er alvast voor dit niet als een besparingsoperatie te beschouwen en de middelen in het decreet niet structureel te verminderen. 

Nieuwe beleidsprioriteiten op komst 

Volgens de letter van de wet kan de Vlaamse Regering de bovenlokale beleidsprioriteiten geregeld bijsturen. Het gaat om niet verplichte criteria maar hieraan voldoen, geeft jouw dossier wel een streepje voor. Deze regeringsploeg is alvast van plan om werk te maken van nieuwe prioriteiten. Voor 30 juni worden ze bekend gemaakt. Ze zijn pas van toepassing bij de vierde indienronde van 15 november 2020. Voor de eerstvolgende indiendatum (15 mei) blijven de huidige criteria nog van toepassing.
Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke