header handjes

Jambon maakt budgettaire aspiraties waar

Vlaams cultuurminister Jan Jambon heeft met de subsidiebeslissingen over het cultureel erfgoed zijn laatste grote subsidieronde achter de rug. 25 miljoen euro extra staat ingeschreven in de begroting. Daarmee tekent de minister opnieuw voor groei in de cultuursector.

18 plus 7 is 25

Musea, archiefinstellingen, erfgoedbibliotheken, dienstverlenende organisaties, publicaties, de Werkplaats immaterieel erfgoed,... : de cultureel-erfgoedsector kent een grote variatie aan instellingen en organisaties. Deze 79 organisaties krijgen samen 51,5 miljoen euro toegekend, een stijging met 18 miljoen of 54 procent.
Jambon Septemberverklaring

(Cultuur-)minister(-president) Jan Jambon

Daarnaast houdt de Vlaamse regering nog 7 miljoen euro extra achter de hand voor diezelfde erfgoedsector. Deze enveloppe is bestemd voor de musea die voor hun overheidsmiddelen vooral op de Vlaamse Gemeenschap moeten rekenen (KMSKA, Muzee,...).

Het begon in 2020

Hiermee rondt de minister-president de laatste grote subsidieronde van zijn legislatuur af. Het begon in 2020 met de aangroei van de meerjarige subsidies voor circus, niet veel later gevolgd door sociaal-cultureel volwassenenwerk. Voor deze laatste sector was het de eerste keer sinds de besparingstrein vertrok in 2010 dat de structurele middelen toenamen (met vier miljoen): dit zorgde onder meer voor een instroom van nieuwe organisaties. Een jaar later konden de landelijke amateurkunstenorganisaties rekenen op een stijging met 13 procent. Alle negen organisaties kenden een stijging van hun budget. Opnieuw een jaar later, in de zomer van 2022, besliste de Vlaamse regering om het subsidiebudget voor het kunstendecreet te verhogen met 25 miljoen. En vandaag dus de cultureel-erfgoedsector.

Plusjes bij elke subsidieronde

Jawel, het cultuurbudget blijft een kleine post in het geheel van de Vlaamse begroting. En organisaties merken de onvoldoende indexering van hun middelen in tijden van inflatie. En... Maar dat er jaarlijks, bij de toekenning van structurele meerjarige middelen voor verschillende cultuursectoren, plusjes werden gezet, blijft een sterk bilan. Wat heeft de cultuurbegroting nog in petto voor 2024? Hierop is het nog even wachten. Deze maand rondt de regering deze oefening af en vanaf eind oktober mag het parlement ermee aan de slag.

Tegemoetkoming stijgende energiekosten

Eerder in september keurde de Vlaamse regering ook de eenmalige tegemoetkomingen in de energiekosten goed. Vorig jaar maakte de Vlaamse regering hiervoor extra budget vrij naar aanleiding van felle stijgingen van de energieprijzen. In het voorjaar konden organisaties hiervoor een aanvraag indienen. De grootte van de tussenkomst hing af van de energiekosten van de organisaties. De beslissingen variëren dan ook van enkele honderden euro's tot bijna een half miljoen. Het valt op dat vrij veel organisaties uit onze sector een tussenkomst vroegen (en krijgen). Alles samen komt deze beslissing neer op 5,3 miljoen. Hiermee is het voorziene budget (nog?) niet volledig besteed.