header handjes

OP/TIL in 2022. Lokale cultuuruitdagingen ombuigen tot bovenlokale stimulansen.

Het Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur OP/TIL krijgt er 3 opdrachten en 200.000 euro bij. Vanaf 2022 vallen bovenlokaal bibliotheekbeleid, dienstverlening aan gemeentelijke culturele diensten en regiovorming in het bovenlokale culturele veld ook in hun schoot.

Wascabi 2021 Web Low 28

Marius Meremans polst bij de minister naar de bestemming van de meermiddelen voor OP/TIL.

Extra taakstellingen

OP/TIL informeert, ondersteunt en inspireert. OP/TIL stimuleert cultuur in alle richtingen. Over de grenzen van gemeenten heen: bovenlokaal. En tussen genres, sectoren, disciplines of beleidsdomeinen: transversaal, om zo culturele praktijken sterker maken. Lees meer. Na 2 jaar werking breidt het takenpakket van OP/TIL uit. De Vlaamse Regering kent het steunpunt van 2022 tot 2024 jaarlijks 200.000 euro extra toe. Wat staat in het addendum van de beheersovereenkomst te lezen? Dat vroeg Marius Meremans (N-VA) aan Vlaams Minister van Cultuur Jambon tijdens de Commissievergadering van 21 oktober 2021.
  1. Het steunpunt krijgt een extra opdracht rond bovenlokaal bibliotheekbeleid.
  2. Er moet ingezet worden op het versterken van lokale culturele actoren zoals cultuurdiensten, bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra, door hen te stimuleren tot bovenlokale en transversale samenwerking. Met andere woorden: er komt ondersteuning voor lokale diensten en instellingen mét samenwerkingsambities via workshops, netwerkevents, tools, methodieken én inspiratie op maat. Zo krijgt het bovenlokaal en transversaal denken een extra boost.
  3. OP/TIL zal het aanspreekpunt en expertisecentrum vormen voor IGS’en (intergemeentelijke samenwerkingsverbanden) en lokale besturen die begeleiding wensen bij hun regiovorming. Ook niet-erkende culturele samenwerkingsverbanden zullen volgens de Minister bij OP/TIL terecht kunnen met hun vragen.
Tegen april 2022 moet OP/TIL deze opdrachten omzetten in concrete acties. De Vlaamse overheid verwacht voldoende afstemming met andere bovenbouwspelers waaronder steunpunten of belangenbehartigers zoals De Federatie.

Harmonisch exploreren

De Federatie sociaal-cultureel werk en amateurkunsten is blij met die zoektocht naar afstemming. Wij lopen namelijk zelf een traject met de Avansa om te zien hoe deze vzw’s zich kunnen verhouden tot de afgebakende referentieregio’s. OP/TIL zal zich in 2022 richten tot lokale besturen om hen te informeren over, en warm te maken voor meer samenwerking binnen een regio. VVSG - de belangenbehartiger voor steden en gemeenten - doet dat via haar Labo’s voor een groter geheel dan cultuur alleen. Jambon verwacht dat OP/TIL opgedane kennis en expertise deelt met zowel de Vlaamse overheid, het brede culturele veld als culturele bovenbouwspelers. Ook OP/TILS zoektocht naar de verdere ondersteuning van het lokale weet ons te boeien. Het lokale bestuursniveau is intussen incontournable aangezien het autonoom beslist over haar lokaal cultuurbeleid. Hoe kunnen we ons daarop organiseren? Een vraagstuk dat De Federatie bezighoudt vanuit het oogpunt agendasetting en beleidsbeïnvloedend werk. Cultuur raakt in alle richtingen. Dus OP/TIL en De Federatie zullen ook in de nabije toekomst elkaars grenzen blijven raken. Idem trouwens voor de 9 amateurkunstenorganisaties die eveneens reikhalzend uitkijken naar de bruggen die OP/TIL samen met hen mee kan helpen bouwen tussen lokale – bovenlokale en Vlaamse amateurkunstenpraktijken. Laat 2022 maar komen…

Lees in OP/TILS eigen woorden hoe zij hun nieuwe opdrachten tegemoet zien.
Contact - OP/TIL : OP/TIL (cultuuroptil.be)

Het Labo Regiovorming van VVSG lanceert een open oproep voor ideeën van regionale doorbraken. Lees meer over de selectie van 2021 en indienvoorwaarden voor 2022.

Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke