header handjes

Wat leren ons de federale beleidsnota's?

In het late najaar van 2020 druppelden de beleidsnota’s van de federale ministers en staatssecretarissen binnen. Corona en tumultueuze Amerikaanse presidentsverkiezingen namen toen alle media-aandacht in beslag en de plannen van onze federale excellenties voor deze legislatuur bleven onder de radar. De Federatie nam ze intussen door, op zoek naar relevante maatregelen voor de sociaal-culturele sector en/of voor de amateurkunstensector. In dit artikel pikken we er enkele uit.

In overleg

In lijn met wat we eerder schreven over het federaal regeerakkoord is er ook in de beleidsnota’s een stijlbreuk te merken en is er vaak sprake van afstemming en overleg met betrokken sectoren en met de deelstaten. Zo zal minister Dermagne (PS) “samenwerken met de culturele sector en de sociale partners om het kunstenaarsstatuut om te vormen en nieuwe regels in te voeren die inspelen op de noden en de realiteit van deze sector die zeer getroffen is door de crisis van het coronavirus.“ Minister Vandenbroucke (SP.A; Sociale zaken) zal op zijn beurt nieuwe voorstellen formuleren inzake een sociaal statuut voor artiesten, op basis van een evaluatie die samen met de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) zal gebeuren. In hetzelfde kader worden mogelijks aanpassingen aan de kleine vergoedingsregeling doorgevoerd. Ook met betrekking tot het verenigingswerk, zal minister Vandenbroucke in overleg met de betrokken sectoren “regels uitwerken die aansluiten op reeds bestaande regelgeving en die tegemoetkomen aan de specifieke noden van elke sector”. Over dit specifieke topic leest u meer in dit artikel. Tegelijk wordt een lans gebroken om het onbaatzuchtig karakter van vrijwilligerswerk te behouden door “het duidelijk te onderscheiden van de specifieke statuten die vergoedingen toestaan en door toezicht te houden op de cumulatie ervan.”

Digitaal!

Klavier
Niet echt afwijkend van zijn voorgangers, heeft staatssecretaris Mathieu Michel (MR), bevoegd voor digitalisering en administratieve vereenvoudiging, verregaande ambities. We hopen met hem dat hij die ook kan waarmaken. Zo wil hij alles rond digitalisering verknopen in één ‘digitaal plan’ en digitalisering is ook hét toverwoord in functie van administratieve vereenvoudiging. Hij wil dit in een geest van ‘samenwerkingsfederalisme’ realiseren, ook samen met de Vlaamse overheid dus: “Hiertoe zullen we moeten streven naar administratieve vereenvoudiging en het bundelen van de processen tussen administraties en eenvoudige en toegankelijke instrumenten ter beschikking stellen van de burgers (digitale aanpak). Met het oog op een samenwerkingsfederalisme ben ik van plan contact op te nemen met mijn collega’s van de deelstaten om na te gaan hoe we onze acties kunnen coördineren en zelfs integreren ten voordele van de burger.”
Ook fiscaal wil hij digitalisering stimuleren. Zo zal er een ‘passend digitaal belastingstelsel’ worden ontwikkeld, waarbij initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van digitale ecosystemen en de digitale economie een specifieke aftrek krijgen. Fiscale stimulansen – genre tax shelter – zullen gestimuleerd worden. Het uit de weg ruimen van fiscale obstakels bij het ontvangen van online giften, past volgens ons prima binnen deze ambitie. Er wordt ook gedacht aan het opkrikken van digitale competenties. Zo zullen initiatieven als het Digital Skills Funds in een verbeterde vorm voortgezet worden. Zoals voorzien in de wet zelf, zal de GDPR-wetgeving in 2021 geëvalueerd worden. De staatssecretaris verzekert de betrokkenheid van alle relevante partners, inclusief het middenveld. Waarvan akte.

E-griffie wordt uitgebreid

Minister van Justitie Van Quickenborne (Open VLD) wil dat alle akten van rechtspersonen digitaal neergelegd kunnen worden door een uitbreiding van de e-griffie. Dit zou alle vzw’s alvast een hoop papierwerk besparen. Naar het voorbeeld van Taks-on-web komt er Just-on-web, één duidelijk aanspreekpunt voor burgers, organisaties en bedrijven voor alle interacties met justitie. En tot slot: raadpleegde u al eens de website van het Belgisch Staatsblad? Vroeg u zich ook af hoe zo’n belangrijke website zo gebruiksonvriendelijk kan zijn? Welnu, beterschap lonkt, want de minister belooft een nieuwe gebruikersinterface en een moderne lay-out. Op termijn wordt die site ingebed in Just-on-web. Sammy Mahdi (CD&V) is naast asiel en migratie ook bevoegd voor de Nationale Loterij. In die hoedanigheid wil hij de mogelijkheid onderzoeken om het middenveld inspraak te geven bij de gekozen Goede Doelen om zo de transparantie qua besteding van de middelen te verhogen. In 2021 komt er overigens een nieuwe beheersovereenkomst met de Nationale Loterij, waarin die nieuwe aanpak mogelijks al verankerd zit. Met betrekking tot asiel- en migratie wil hij de verschillende diensten optimaliseren en de samenwerking ertussen verbeteren. Daarom plant hij een grondige externe audit van de asiel- en migratiediensten.

Financiële maatregelen

Minister van financiën Van Peteghem (CD&V) wil de aangifteplicht inzake rechtspersonenbelasting herbekijken. Concreet wordt nagegaan of voor bepaalde categorieën belastingplichtigen een vrijstelling van aangifteplicht haalbaar is of minstens een vereenvoudigde aangifte. De studie is gestart. Afhankelijk van de resultaten volgt een wetgevend initiatief. Tussen alle coronamaatregelen door, lezen we dat het voor getroffen ondernemingen mogelijk wordt om een individueel afbetalingsplan te krijgen voor de btw, de bedrijfsvoorheffing, de personenbelasting, de vennootschapsbelasting en de rechtspersonenbelasting. Daarnaast komt een belastingvrijstelling op premies en tegemoetkomingen die gewesten en lokale besturen geven om de ondernemingen te ondersteunen.
Meer GAS-wetgeving? In de nota van minister Verlinden (CD&V; Binnenlandse Zaken) lezen we tot slot dat de GAS-wetgeving geoptimaliseerd zal worden. Zo wordt de haalbaarheid van nieuwe handhavingsmaatregelen onderzocht, zoals een verruimde toepassing van de zogenaamde plaatsverboden. Die waren tijdens corona in trek bij lokale besturen. Of een verruimde toepassing ervan ook na corona wenselijk is, is sterk de vraag.
Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart