header handjes

Impactcoalitie voor minder administratieve rompslomp en verenigingsvriendelijke fiscaliteit

Dossier: Zakelijk en financieel

Minder tijd verliezen aan administratie en formaliteiten, een meer giftenvriendelijke fiscaliteit en een betere, meer moderne regelgeving voor fondsenwerving. De kersverse Impactcoalitie - met ook De Federatie aan boord - vraagt aan de federale ministers van Financiën, Justitie en Binnenlandse Zaken om dringend komaf te maken met een tiental knelpunten.

De Impactcoaltie bestaat uit 9 verenigingen, federaties en koepels, waarvan de leden deels afhankelijk zijn van de vrijgevigheid van de Belgische bevolking. Samen vertegenwoordigen zij honderden verenigingen en stichtingen, actief in de filantropie, internationale solidariteit, welzijn, gezondheid, mensenrechten, leefmilieu, dierenwelzijn, sociaal-cultureel werk, vorming,... Het doel van de krachtenbundeling is om meer tijd en middelen te kunnen vrijmaken om meer impact te kunnen realiseren voor het maatschappelijk belang.
Impactcoalitie

Welke aanpassingen wil de Impactcoalitie?

De organisaties achter de Impactcoalitie deden constructieve, wettelijk haalbare, voorstellen om komaf te maken met enkele vaak zeer hardnekkige aspecten van administratieve overlast en te werken aan een meer giftenvriendelijke fiscaliteit. Met heel wat van de pijnpunten is De Federatie al geruime tijd bezig, wat het belang ervan toont voor bijzonder veel sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties. Afgelopen week bezorgde de Impactcoalitie alle voorstellen aan de ministers van Financiën, Justitie en Binnenlandse Zaken, met de vraag tot overleg erover. Hier vind je in een notendop de voorstellen van de Impactcoalitie. De presentatie die je hier onderaan kan downloaden bevat meer gedetailleerde informatie. #tijdwinnen : Administratieve vereenvoudigingen, onder meer dankzij digitalisering
  • UBO-register automatisch invullen en aanpassen en bewijsstukken aanleveren aan de hand van gegevens gepubliceerd in Belgisch Staatsblad (KBO)
  • Portaal e-griffie van FOD Justitie uitbreiden, zodat ook onderhandse wijzigingsakten elektronisch en gratis kunnen neergelegd worden
  • Veralgemeende gratis neerleggingsplicht voor jaarrekeningen van vzw’s bij Balanscentrale van NBB. Eventueel bij e-griffie voor kleine en micro-vzw’s.
  • Digitalisering van aangifte van de patrimoniumtaks en aangifte van rechtspersonenbelasting vereenvoudigen
#stimuleervrijgevigheid : Giftenvriendelijke belastingen
  • Fiscale aftrekbaarheid voor grensoverschrijdende giften
  • Herziening van de actiedomeinen weerhouden voor de erkenning
#betereregels : Gemoderniseerde regelgeving voor fondsenwerving
  • Erkenning van instellingen voor belastingaftrek van giften en begrip ‘winstoogmerk’
  • Online giften (conformiteit van betaalplatformen)
  • Huis-aan-huis geldinzamelingen (modernisering van het KB van 1823)

Wie is de Impactcoalitie, wat doet ze en wat vraagt ze concreet aan de federale overheid? Lees er alles over in deze presentatie.

Economisch belang van de verenigingssector?

Om naast het maatschappelijk belang ook het economisch belang van de verenigingssector in de verf te zetten, bundelt de Impactcoalitie heel wat gegevens. Zo zijn er in België meer dan 100.000 vzw's actief. In 2015 werden 573 stichtingen van openbaar nut geteld naast 1.178 private stichtingen, waaronder 761 met een missie van algemeen belang. Daarnaast zijn er 2.265 internationale verenigingen zonder winstoogmerk (= ivzw naar Belgisch recht en met maatschappelijke zetel in België). Deze rechtspersonen vormen samen de sector van instellingen zonder winstoogmerk (IZW’s), die winstgevende activiteiten mogen opzetten, maar nooit winst uitkeren. De verenigingssector draagt aanzienlijk bij tot de welvaartscreatie in de Belgische economie met een toegevoegde waarde van bijna 22 miljard euro, bijna 5% van het BBP. De bruto toegevoegde waarde van de sector is tussen 2009 en 2017 gestaag toegenomen en overtreft het gemiddelde voor de hele economie. Met 497.400 betaalde banen (2017) zijn de IZW’s belangrijke werkgevers. Hun aandeel in de totale bezoldigde werkgelegenheid in de Belgische economie bedraagt 12,6% en stijgt sinds 2009. De gemiddelde (2009-2017) jaarlijkse groei van de werkgelegenheid in de sector bedroeg 2,3%, tegenover 0,5% in de rest van de economie. De middelen van de sector komen uit de markt (verkoop van goederen en diensten) en uit inkomensoverdrachten : subsidies van de overheid (gemiddeld 46,4%), bijdragen van particulieren (27,7%) en andere (waaronder bedrijven). De private bijdragen zijn dus essentieel voor de verengingssector, die nood heeft aan stabiele en duurzame inkomsten om zijn doelstelling met de grootst mogelijke onafhankelijkheid te kunnen realiseren.
Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart