header handjes

Lokale verkiezingen - wat na 13 oktober 2024

Dossier: Oriëntatiekader lokale verkiezingen 2024

Hoe zien de jaren na de lokale verkiezingen eruit? Hoe werkt De Federatie verder aan lokaal draagvlak voor sociaal-cultureel werk en amateurkunsten?

Hoe zien de jaren na de lokale verkiezingen eruit?

2024 Verkiezingsjaar. Tegen het einde van dit jaar ligt een bestuursakkoord op tafel.
2025 Start van de (nieuwe) burgemeester en zijn ploeg. Dit is een planningsjaar voor steden en gemeenten. In afwachting van een nieuw meerjarenplan, wordt het ‘oude’ beleid gecontinueerd. Al kunnen ook nieuwe beslissingen genomen worden.
In dit eerste jaar van de nieuwe legislatuur maken nieuw-verkozenen volgens de regels van de BBC (Beleids- en beheerscyclus) dus een nieuw meerjarenplan met beleidsdoelstellingen en acties dat op het einde van dit jaar wordt goedgekeurd. Aan dit registratiesysteem zijn meteen ook de financiële stromen en rapportage gekoppeld.
Wat na 13 okt
2026 Start uitvoering nieuw meerjarenplan. De lokale beleidslijnen strekken zich uit over een periode van 6 jaar. Tot en met 2031 dus. Eind 2028 worden steden en gemeenten geacht om zoveel mogelijk intergemeentelijke samenwerkingen netjes binnen de lijnen van hun referentieregio te organiseren. Lokale besturen moeten dus voor alle beleidsdomeinen, of het nu cultuur of mobiliteit is, steeds met dezelfde buurgemeenten samenwerken zoals voorzien in het Regiodecreet. Dit zal veel afstemming en overleg vragen en biedt mogelijk kansen voor onze sectoren. 2030 betekent het einde van de legislatuur. Het meerjarenplan loopt nog even verder t.e.m. eind 2031.

Nog iets over de centen

Vaak valt de vraag: hoeveel investeren steden en gemeenten in hun lokaal cultuurbeleid? Deze kanalen zetten je alvast op weg:

Hoe werkt De Federatie verder aan lokaal draagvlak voor sociaal-cultureel werk en amateurkunsten?

Onze opdracht stopt niet op 13 oktober. Agenda-setting is een ongoing proces. Eens burgemeester en schepen van cultuur (maar ook van vele andere domeinen) verkozen zijn, moeten we écht het gesprek aangaan; Over het belang van cultuur, de specificiteit en diversiteit van onze geweldige sectoren, de nood aan ondersteuning van vrijwilligers en verenigingen en het samenspel lokale politici - lokale middenveldsactoren. Gesprekstof genoeg! Kom hier eens terug. Zo blijf je op de hoogte van onze plannen.
Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke