header handjes

2022. Wat zijn de goede voornemens van cultuurminister Jambon?

Traditioneel stellen de Vlaamse ministers hun BBT’s (Beleids- en begrotingstoelichtingen) in het Parlement voor. Wat zijn de toekomstplannen van minister Somers en Jambon? De Federatie zette tijdens het lezen haar sociaal-culturele/amateurkunstenbril op, en selecteerde enkele hoogtepunten voor jou.

Cultuur: ambitieuze plannen

Minister Jambon toont een pak ambitie in zijn 102 bladzijden tellend BBT. Vier decreten krijgt een update, er staat een stevig traject rond amateurkunsten op stapel, voor het sociaal-cultureel werk komt er een nieuw registratiesysteem en de geboorte van het verenigingsloket is het speerpunt van wat een ware digitaliseringsgolf moet worden. Tot slot wil de minister een efficiëntieoefening voor steunpunten en expertiseorganisaties. Hoe blijft echter onduidelijk.
Jambon perslancerin DDMW c Sophie Nuytten

Sleutelen aan decreten

  1. Het huidige amateurkunstendecreet dateert van 2000 en is dringend aan herziening toe. Jambon wil de sector (de negen amateurkunstenorganisaties en De Federatie) hier nauw bij betrekken. Verder focust de BBT op nieuwe accenten voor internationalisering, talentontwikkeling en de stijging van de middelen voor de amateurkunstenorganisaties.

  2. Ook het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk staat voor een actualisatie. Dit heeft te maken met het afstemmen van decreten op elkaar (amateurkunsten, erfgoed, sociaal-cultureel volwassenenwerk,…), maar ook met het uitvoeren van het regeerakkoord. Enkel organisaties die segregatie tegengaan en zich niet terugplooien op etnisch-culturele afkomst wordt een prioritaire subsidievoorwaarde. Maatschappelijke draagvlak en relevantie zijn eveneens toetsstenen. Tegen 2023 moet de oefening in overleg met de sector rond zijn.
    Lees hier welke bitse reacties de segregatie-uitspraken teweeg brengen in de Commissie.

  3. Verder beoogt Jambon een update voor het decreet op de bovenlokale cultuurwerking. Inhoudelijk laat de minister nog niet in zijn kaarten kijken: "Ik zal de samenwerking tussen organisaties en lokale besturen en/of intergemeentelijke samenwerkingen blijven aanmoedigen, ook het nieuwe regiovormingsverhaal krijgt een belangrijke plaats. Hiertoe gaf ik het steunpunt voor bovenlokale cultuur OP/TIL een bijkomende opdracht.”

  4. Het vierde decreet dat in 2022 op de werkplank ligt, is het participatiedecreet. De afgelopen jaren doofden al een aantal maatregelen uit. De BBT spreekt enkel van ‘aligneren’ op de actualisaties van de 3 andere decreten die vertimmerd worden. In de Cultuurcommissie stelde Jambon het scherper: "Als het sinds de start van het participatiedecreet in 2008 nog niet gelukt is om de participatie van kansengroepen te verbeteren, moeten we het anders doen".

Registreren & digitaliseren

De lokale vrijetijdsmonitor brengt het vrijetijdsaanbod en de -participatie in de Vlaamse steden en gemeenten in beeld. De monitor doet hiervoor beroep op bestaande bronnen en op data van lokale besturen. In 2022 voorziet Vlaanderen een nieuwe bevragingsronde via deze webtool. Ook het sociaal-cultureel volwassenenwerk kent haar eigen registratiesysteem. 2022 wordt het jaar waarin Sisca 2.0 van start gaat. Op termijn zou deze dataset van betekenis kunnen zijn voor de vrijetijdsmonitor. Relatief nieuw is het V-loket. Jambon: "Met het digitaal Verengingsloket wil ik de planlast en de administratieve rompslomp voor de burgers tot een absoluut minimum te beperken, zodat meer tijd vrijkomt voor het verenigingsleven. Zo verstevigen en stimuleren wij het sociale weefsel in Vlaanderen, de werkelijke ruggengraat van onze gemeenschap". We mogen ons in 2022 aan een eerste beperkte versie verwachten. De functies en het bereik zouden daarna stelselmatig moeten groeien. De gebruiksvriendelijkheid van KIOSK (onder meer van doen voor het indienen van bovenlokale projecten) blijft een aandachtspunt. Men wil ook nieuwe functies toevoegen zodat organisaties hun gegevens rechtstreeks zien.

Waar mikt Binnenlands Bestuurminister Somers op?

Zijn BBT telt 51 pagina’s. Enkele zaken, m.b.t. cultuur die in het oog springen:
  1. Het lokale energie- en klimaatpact en de digitale vertaalslag ervan die burgers en besturen moet motiveren in de uitvoering ervan, geldt als transversale doelstelling. In dit rijtje past ook de uitspraak over het Vlaams actieplan Armoedebestrijding dat mikt op expertise-uitwisseling tussen steden en gemeenten.
20201112 bart somers
  1. Wat betreft regiovorming, niet veel nieuws onder de zon; wel: “We brengen sectorale regelgeving, financiële instrumenten en afbakeningen in kaart, en brengen deze in lijn met de visie op de regiovorming.” Verder wil Somers de regels van de democratie vereenvoudigen. Het meest opvallend hierbij is de ambitie om (lokaal) de stemplicht af te schaffen. Herbestemming van voormalige parochiekerken en wijkverbeteringscontracten zijn topics die eveneens aan sociaal-cultureel werk kunnen raken. Net als lokale integrale veiligheidscellen die radicalisering moeten tegengaan. Somers wil correct informeren over LIVC’s en concreet aan de slag gaan.

  2. In het luik Stedenbeleid zet Somers stadsvernieuwingsprojecten en de rol van steden - na corona – centraal. Grootstedelijk gebied in de rand van Brussel kan rekenen op blijvende (financiële) steun.
Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke